Σε μια εκτενή Απάντηση και με πληθώρα αναφορών στους Νόμους για τον περιορισμό των προσλήψεων, ο Υπουργός Παιδείας κ.Ανδρέας Λοβέρδος δίνει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για τις προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών στο Νομό Χανίων.

Συγκεκριμένα απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα "Ελλείψεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Χανίων" με την οποία κατέθεσε έγγραφο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος κ. Φώτης Ποντικάκης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Αθανάσιος Σακελλαρίδης, ο κ.Λοβέρδος και σε ότι αφορά στα Χανιά αναφέρει τα εξής:

"Ειδικότερα και όσον αφορά τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων προσελήφθησαν 81 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων (64 μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 17 μέσω πιστώσεων ΕΣΠΑ), 50 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών ( 16 μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 34 μέσω πιστώσεων ΕΣΠΑ),28 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ71- Δασκάλων ΕΑΕ, 9εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ, 1 εκπαιδευτικός κλάδου 16.01.50- Μουσικής Ε.Α.Ε. 17 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06- Αγγλικών, 13εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08- Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 7 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής, 10 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18.41- Δραματικής Τέχνης, 2 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19& ΠΕ20-Πληροφορικής και 11 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών ( μέσω πιστώσεων ΕΣΠΑ).

Επιπλέον στο μακροσκελές κείμενο αναφέρονται και τα εξής:

«…Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15.03.2010 τ.Α’), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τ.Α’) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την περ. 1 της υποπαρ. Ζ5 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τ.Α’) από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (φορείς του δημοσίου) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων (με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος ήταν ένα προς δέκα).

Σημειώνεται ότι στο Κεφ. 3, παρ. 1.5 της Αιτιολογικής Έκθεσης του Υπουργείου Οικονομικών του προαναφερόμενου Ν. 4093/2012 με θέμα: «Εκτιμήσεις προσλήψεων – αποχωρήσεων προσωπικού στην περίοδο 2013-2016» (σελ. 34) αναφέρεται ότι: «Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα έτη 2013 και 2014, δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, ενώ για το διδακτικό προσωπικό ο λόγος προσλήψεων – αποχωρήσεων θα διαμορφωθεί στο 1:10. Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων αναμένεται να κριθεί από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 αφενός η δυνατότητα πραγματοποίησης μόνιμων διορισμών για το σχολικό έτος 2014-2015 και αφετέρου ο τελικός αριθμός των πιστώσεων που θα διατεθούν για αυτούς.
Με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/144/19133/28.08.2014 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης δύο χιλιάδων (2.000) πιστώσεων (20.000 ανθρωπομήνες) από τον τακτικό προϋπολογισμό, που αφορούν προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015 και οι οποίες κατανεμήθηκαν ανά φορέα και βαθμίδα εκπαίδευσης με την αριθμ. 140767/Δ2/05.09.2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-2015».
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/10.09.2014 τ. Α’) και με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/149/22435/17.09.2014 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης τριών χιλιάδων (3.000) πιστώσεων (30.000 ανθρωπομήνες) για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015 από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και οι οποίες κατανεμήθηκαν με την αριθμ. 148200/Δ2/17.09.2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-2015».

Όσον αφορά στις πιστώσεις των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.101/146/21164/08.09.2014 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης έντεκα χιλιάδων (11.000) πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά τα σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν, έως και σήμερα με τις αριθμ. 141591/Δ1/8-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΑΟΩ9- 4Ε 4), 142583/Δ1/9-9-2014 (ΑΔΑ:7ΦΚΝ9- Ν30), 150351/Δ1/22-9-2014 (ΑΔΑ:ΒΧΖ49-05Θ), 150354/Δ1/22-9-14 (ΑΔΑ:ΩΣ9Θ9-ΖΝΦ), 155468/Δ1/29-9-2014 (ΑΔΑ:694Α9-7ΜΓ), 155465/Δ1/29-9-2014 (ΑΔΑ:ΨΥ879-Ε46), 148254/Δ1/18-9-2014 (ΑΔΑ:Β2ΙΕ9-ΥΥΕ), 157376/Δ1/1-10-2014 (ΑΔΑ:68ΕΡ9-ΜΑΡ), 160585/Δ1/6-10-2014 (ΑΔΑ:Ω4ΑΣ9-ΝΧΝ), 144437/Δ1/11-9-2014 (ΑΔΑ:6ΖΣΔ9-ΕΥΦ), 148266/Δ1/18-9-2014 (ΑΔΑ:7ΙΑΦ9-Α2Η), 164586/Δ1/13-10-2014 (ΑΔΑ:7ΚΨΩ9-Δ92), 164585/Δ1/13-10-2014 (ΑΔΑ: 7Γ9ΜΑ-84Θ), 165399/Δ1/13-10-2014 (ΑΔΑ:60ΖΙ9-80Ρ) και 168094/Δ1/16-10-2014 (ΑΔΑ:Β8ΓΘ9-ΥΔ5) Υπουργικές Αποφάσεις οι προσλήψεις 2.440 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 1.414 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 406 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 664εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 218 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 348 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 222εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20 – Πληροφορικής, 43 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ18.41- Δραματικής Τέχνης, 467 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ32- Θεατρικών Σπουδών, 1.224 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και 393εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ & ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ, 1 εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06.50- Αγγλικής Γλώσσας ΕΑΕ και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16.01.50- Μουσικής ΕΑΕ σε όλη την επικράτεια.

Επισημαίνεται ότι πολλές φορές μερικοί από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές δεν εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσελήφθησαν ή αναλαμβάνουν και παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι η διαχείριση/ διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

Στόχος του Υ.ΠΑ.Ι.Θ. είναι η διασφάλιση της πληρότητας των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό δυναμικό, και η απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. »