Μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις αδρανείς καταθέσεις που μέσα στο 2014 απέφερε στα κρατικά ταμεία έσοδα 36,8 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να επεκτείνει την παραγραφή υπέρ του Δημοσίου και για ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικά προϊόντα που βρίσκονται σε «αδράνεια» για περισσότερα από 20 έτη σε χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη συστάθηκε στο υπουργείο Οικονομικών νομοπαρασκευαστική επιτροπή, για την μελέτη, τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου του ν. δ. 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων», ώστε το 72 ετών διάταγμα να επικαιροποιηθεί πλήρως.

Σημειώνεται πως σε ότι αφορά στο σκέλος των αδρανών καταθέσεων το ν. δ. 1195/1942 τροποποιήθηκε με το Νόμο 4151/2013, την πολιτική εποπτεία του οποίου είχε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Συγκεκριμένα, με τον Ν. 4151/2013 ρυθμίστηκε με λεπτομερειακό τρόπο όλη η διαδικασία χρήσης και απόδοσης από τις τράπεζες των κεφαλαίων που προέρχονται από τους αδρανείς επί 20ετία καταθετικούς λογαριασμούς στο Δημόσιο, μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του. Επίσης , προβλέφθηκε ότι οι πόροι που θα εισρέουν στο Δημόσιο, θα διατίθενται, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, για την κάλυψη αναγκών του, με απώτερο σκοπό τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Είναι χαρακτηριστικό πως έως τον Μάιο 2014, ήτοι την περίοδο πρώτης εφαρμογής του Ν. 4151/2013, τα κεφάλαια από αδρανείς καταθέσεις που περιήλθαν ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό ανήλθαν στα 36,8 εκατ. ευρώ.

Προκειμένου να υπάρξει καθολική εναρμόνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τον Ν. 4151/2013 ο υπουργός Οικονομικών ανάθεσε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή να εξετάσει τον εκσυγχρονισμό του ν.δ. 1195/1942 και την επέκταση της ρύθμισης των παραγραφόμενων οικονομικών αγαθών σε σύγχρονα πεδία δράσης που δεν ρυθμίζονται από το νομοθετικό διάταγμα του 1942 ή τον Ν. 4151/2013.

Στη βάση αυτή, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα πρέπει έως τα τέλη Ιανουαρίου 2015 να καταθέσει στον κ. Χαρδούβελη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την περιέλευση στο Δημόσιο των τυχόν μη αποδοθέντων μέχρι σήμερα ποσών από τον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα της οικονομίας.

Η διαδικασία

Η διαδικασία ταχείας παραγραφής υπέρ του Δημοσίου ποσών από ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικά προϊόντα αναμένεται να εμπλέκει όλες τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής (τράπεζες, ΑΕΠΕΥ, κ.α..), αλλά και το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τον Ν. 4151/2013 «αδρανής επενδυτικός λογαριασμός» θα χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδεδειγμένα καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους επενδυτές για χρονικό διάστημα 20 ετών.

Τα ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα θα υποχρεωθούν να στείλουν στους δικαιούχους αδρανών επενδύσεων ειδοποιήσεις πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, ενημερώνοντάς ότι σε περίπτωση που δεν παρουσιάσουν κινήσεις οι λογαριασμοί τους θα παραγραφούν και το περιεχόμενο τους θα περιέλθει στο Δημόσιο λόγω συμπλήρωσης 20ετίας.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία παραγραφής υπέρ του Δημοσίου χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών προϊόντων θα επιβαρύνει με γραφειοκρατικές διαδικασίες τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά και τον Όμιλο της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων και το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

in.gr