Ξεκινούν οι αιτήσεις για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών του Νομού Χανίων.

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμος Χανίων καθορίζει την παρακάτω αλφαβητική σειρά με τα χρονικά διαστήματα, για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανανέωσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών .
Χρονικά Διαστήματα Κατάθεσης Δικαιολογητικών

Από 3 Νοεμβρίου 2014 έως 7 Νοεμβρίου 2014 Επίθετα από: Α έως Ζ
Από 10 Νοεμβρίου 2014 έως 14 Νοεμβρίου 2014 Επίθετα από: Η έως Μ
Από 17 Νοεμβρίου 2014 έως 24 Νοεμβρίου 2014 Επίθετα από: Ν έως Σ
Από 25 Νοεμβρίου 2014 έως 1 Δεκεμβρίου 2014 Επίθετα από :Τ έως Ω

Δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3. Ε1,Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία 3 έτη
4. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από τα συστήματα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5. Πιστοποιητικό Υγείας,σύμφωνα με την υπ' αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ35797/2012(Β'1199) υπουργική απόφαση.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
8. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Η Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην επίσημη σελίδα του Δήμου Χανίων.

Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί με απόδειξη στην Ομοσπονδία και τον τοπικό Σύλλογο των Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών.