Σύμφωνα με το νόμο οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. δύναται να καταβληθούν τμηματικά με απαλλαγή ποσοστού των προσαυξήσεων και των προστίμων αναλογικά.

Περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο μέχρι 30-10-2014. Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100, ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο μέχρι 30-11-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εισπράξεων του Δήμου Αμαρίου (Αγία Φωτεινή), τηλ. επικοινωνίας: 28333 40205 κ. Στρατιδάκης Λυκούργος.