Στην πρόσληψη 12 ειδικών επιστημόνων προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.

Πιο συγκεριμένα, θα καλυφθούν εννέα θέσεις επιθεωρητών πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή στη Λογιστική ή στην Ελεγκτική ή σε συνδυασμό αυτών, και τρεις θέσεις επιθεωρητών πληροφοριακών συστημάτων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την Egon Zehnder, διεθνή εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

Τόσο η προκήρυξη όσο και η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος http://www.bankofgreece.gr. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά από 10 Νοεμβρίου έως και 28 Νοεμβρίου 2014.

newmoney.gr