Την παράταση της προθεσµίας υποβολής Προσφοράς για την πώληση της έκτασης της πρώην βάσης στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. (το Ταµείο) αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Γούρνες 
Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης που εκδόθηκε από το Ταµείο την 28η Αυγούστου 2014 (η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς). 

Το Ταµείο αποφάσισε να τροποποιήσει την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ως εξής: 

(α) Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφοράς µετατίθεται από την 28η Νοεµβρίου 2014 και ώρα Ελλάδος 17:00 στις 15 ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα Ελλάδος 17:00. 

(β) Αντίστοιχα, συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην Πρόσκληση Υποβολής  Προσφοράς µετατίθενται ως ακολούθως:

Λειτουργία VDR  απο 28.11.2014 σε 15.12.2014 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ερωτηµάτων σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό απο 14.11.2014 σε 05.12.2014 

Σηµειώνεται ότι οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου σχόλια επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών µέχρι και την 28η
Νοεµβρίου 2014, σύµφωνα µε τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα γνωστοποιήσει σχετικά το Ταµείο. 

Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς παραµένουν ως έχουν.