Οι ευκαιρίες, ο τρόπος χρηματοδότησης για την υποστήριξη των πόλεων, αλλά και ο ρόλος των Περιφερειών για την αξιοποίηση στρατηγικών βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης- Ανταγωνιστικότητας στην Αθήνα, και συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, με εκπρόσωπο την προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος-υδροοικονομίας Δρ. Ελένη Χατζηγιάννη.

Ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, και σε σχέση με το Εθνικό Πλαίσιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, αναλύθηκαν οι προδιαγραφές του νέου, αναδιαμορφωμένου URBACT III, όπως επίσης η στρατηγική του προγράμματος και οι κατευθύνσεις του.

Το URBACT III, και με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, επικεντρώνεται σε ποικίλα ζητήματα, κοινά για τις ευρωπαϊκές πόλεις, που δύνανται να καλύπτουν έναν από τους παρακάτω πέντε θεματικούς στόχους:

-Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας,

-Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

-Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.

Οι πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους των πόλεων (Δήμων) αναμένεται να ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο του 2015, με σκοπό την έγκριση χρηματοδότησης πρωτότυπων ιδεών διευρωπαϊκών δικτύων πόλεων για την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη, και την υλοποίησή τους σε μεταγενέστερο στάδιο, με τη συμμετοχή των Περιφερειών, φορέων, για την κεφαλαιοποίηση των ιδεών και την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.