Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. το μεσημέρι της Τρίτης 18-11-2014 και κατόπιν της σχετικής εισήγησης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αντώνη Σχετάκη, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων με σκοπό την ρύθμιση των μέχρι 30-09-2014 ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία έληξε την Παρασκευή 14-11-2014.

Έτσι, ως νεότερη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και ένταξη στις ευεργετικές διατάξεις για την ρύθμιση των μέχρι 30-09-2014 ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα ορίζεται η Παρασκευή 28-11-2014.

Υπενθυμίζεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα συνεχίσουν να ισχύουν είναι:

1. Κατάθεση αίτησης του οφειλέτη, σε προεκτυπωμένο από εμάς έντυπο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό της οφειλής που αιτείται προς ρύθμιση.

2. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης θα είναι ανάλογος του ύψους της ληξιπρόθεσμης οφειλής της 30/9/2014 και συγκεκριμένα:
2.1 Οφειλή από 200,00€ μέχρι 400,00€ σε 5 δόσεις.
2.2 Οφειλή από 401,00€ μέχρι 800,00€ σε 10 δόσεις.
2.3 Οφειλή από 801,00€ έως 1.200,00€ σε 20 δόσεις.
2.4 Οφειλή από 1.201,00€ έως 5.000,00€ σε 30 δόσεις.
2.5 Οφειλή από 5.001,00€ και άνω σε 40 δόσεις.

3. Αντίστοιχα με την παραπάνω ρύθμιση θα γίνεται και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις που έχουν ήδη χρεωθεί στο συνολικό οφειλόμενο ποσό και συγκεκριμένα:
3.1 Στη περίπτωση των 5 δόσεων διαγραφή του 65% των προσαυξήσεων.
3.2 Στη περίπτωση των 10 δόσεων διαγραφή του 60% των προσαυξήσεων.
3.3 Στη περίπτωση των 20 δόσεων διαγραφή του 50% των προσαυξήσεων.
3.4 Στη περίπτωση των 30 δόσεων διαγραφή του 40% των προσαυξήσεων.
3.5 Στη περίπτωση των 40 δόσεων διαγραφή του 30% των προσαυξήσεων.

4. Στην περίπτωση της εφάπαξ ολοσχερούς εξόφλησης των ληξιπροθέσμων της 30/9/2014 παρέχεται 100% απαλλαγή από τις χρεωμένες ήδη προσαυξήσεις.

5. Η παραπάνω ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις θα είναι άτοκη, δηλαδή στο συνολικό οφειλόμενο ποσό θα αφαιρούνται οι παραπάνω προβλεπόμενες προσαυξήσεις και το υπόλοιπο θα διαιρείται δια του αριθμού των δόσεων, το ποσό που θα προκύπτει θα πληρώνεται από τον οφειλέτη χωρίς άλλη επιβάρυνση.

6. Η παραπάνω αναφερόμενη διαγραφή των προσαυξήσεων θα πραγματοποιείται οριστικά την ημέρα της ολικής εξόφλησης όλων των δόσεων για τον λόγο του ότι εάν δεν τηρηθεί πλήρως η παραπάνω ρύθμιση και δεν εξοφληθεί ολοσχερώς το αρχικά ρυθμιζόμενο ποσό, τότε χάνεται η ευνοϊκή ρύθμιση και επανέρχονται οι αρχικές προσαυξήσεις.

7. Στην περίπτωση που η ληξιπρόθεσμη οφειλή αφορά ένοικο ακινήτου, που αναγράφεται στον εκδιδόμενο λογαριασμό ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, τότε απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκριθεί η αιτούμενη ρύθμιση είναι να ενημερωθεί και να συνυπογράψει την αίτηση και ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ του ακινήτου.

8. Εάν ο οφειλέτης επιθυμεί την εξόφληση της οφειλής του σε λιγότερο από τον παραπάνω προβλεπόμενο, λόγω του οφειλόμενου ποσού, αριθμό δόσεων, τότε θα γίνεται δεκτό το αίτημα με συνολικό αριθμό δόσεων του προηγούμενου κλιμακίου της παραγρ. 2. αλλά με επακόλουθο να τυγχάνει και της αντίστοιχης αφαίρεσης των προσαυξήσεων που προβλέπονται από την παραγρ.3.

9. Η μη πληρωμή τουλάχιστον δύο δόσεων στην προκαθορισμένη ημερομηνία, αυτοδίκαια παύεται η εγκεκριμένη ρύθμιση και δύναται η ΔΕΥΑΧ να απαιτήσει το υπόλοιπο ποσό μαζί και με τις αρχικές βεβαιωμένες προσαυξήσεις και με την εκχώρηση αυτού του ποσού προς είσπραξη από τη ΔΟΥ.

10. Προγενέστερες συμφωνηθείσες ρυθμίσεις (μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και Δημότη) δυσμενέστερες της παραπάνω, μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση βάσει του παρόντος νόμου με αίτηση του οφειλέτη.

11. Οι παραπάνω δόσεις νοούνται ότι είναι μηνιαίες και κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 40,00€.