Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”, θα διοργανώσει ΔΩΡΕΑΝ νέο κύκλο τμημάτων μάθησης για τους πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στο δήμο. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την ενεργό κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός επιπέδου, χορηγείται στους εκπαιδευόμενους Βεβαίωση Παρακολούθησης. Η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., το οποίο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση από τους Υπηκόους τρίτων χωρών του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία για το Σύστημα Πιστοποίησης.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να επικοινωνήσουν στην Αντιδημαρχία Τουρισμού και Απασχόλησης, στο Τμήμα Απασχόλησης στα τηλέφωνα: 2897340238, 2897340239, είτε να εγγραφούν στη λίστα των ενδιαφερομένων που βρίσκεται στο Δημαρχείο του Δήμου Χερσονήσου στα Μάλια (1ος όροφος). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014.

Το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στα πλαίσια του Ε.Π. Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ε.Σ.Π.Α.)