Σε απολογιστική Γενική Συνέλευση καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Cretan Lines, όλα τα μέλη της.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στις 11.30’ π.μ., στο κτήριο Δελφίνι στην οδό Σοφ. Βενιζέλου, Ρέθυμνο, (στην βόρεια είσοδο της Μαρίνας).

Εάν σύμφωνα με το Καταστατικό, δεν πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. λόγω μη απαρτίας, θα συγκληθεί εκ νέου η Γ.Σ. με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο την επόμενη Κυριακή στις 19 του μήνα.
Εάν και πάλι δεν πραγματοποιηθεί λόγω μη απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί τελικά με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, την Κυριακή στις 26-6-2011 με τα ακόλουθα θέματα :

1. Προ ημερήσιας διάταξης η οριστική έγκριση ή μη, εγγραφής νέων μελών του Συνεταιρισμού, με βάση την αποδοχή των αιτήσεών τους, από το Δ.Σ.

2. Απολογισμός και απαλλαγή κάθε ευθύνης από τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.

3. Τροποποίηση άρθρων Καταστατικού για την καλύτερη λειτουργία του Συνεταιρισμού.

4. Ανανέωση εξουσιοδότησης Διοικητικού Συμβουλίου για την αγορά, ή συνεκμετάλλευση πλοίου, ή την συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινοπραξία εκμετάλλευσης πλοίου που θα δρομολογηθεί στη γραμμή ΡΕΘΥΜΝΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ και την ενοικίαση ή αγορά κτισμάτων / γραφείων του συνεταιρισμού.

5. Εγκριση αποδοχής δωρεάς οικοπέδου του κ. Κουτάκη Αριστείδη.

6. Ενημέρωση των μελών για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα και τον μελλοντικό σχεδιασμό του Συνεταιρισμού.
• Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να μετέχουν όλοι οι Συνέταιροι μόνο αυτοπροσώπως, απαγορευμένης ρητώς της ψήφου με εξουσιοδότηση ή δια αντιπροσώπου.

• Τα Νομικά Πρόσωπα – μέλη του Συνεταιρισμού, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου εκπροσώπου τους, ή δια αντιπροσώπου που εξουσιοδοτείται προς τούτο από τα αρμόδια όργανα αυτών. Σε κάθε περίπτωση προσκομίζει σχετικό θεωρημένο έγγραφο.
Στην περίπτωση κατά την οποία Συνέταιρος μετέχει στη Γενική Συνέλευση και ως νόμιμος εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου ή περισσοτέρων του ενός Νομικών Προσώπων με έδρα την Ελλάδα, ψηφίζει αντίστοιχα μέχρι πέντε φορές, για τις ιδιότητες που κατέχει.