Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης προς τον υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την καθυστέρηση των εργασιών επέμβασης στο ρολόι του δημοτικού κήπου Χανίων,

Στην ερώτηση ο κ. Βιρβιδάκης ρωτά:

1. Γιατί καθυστερεί η επέμβαση στο Ρολόι του Δημοτικού Κήπου Χανίων;
2. Πόσο σημαντικές είναι οι φθορές, πόσος χρόνος απαιτείται για την αποκατάστασή τους και ποια η προβλεπόμενη δαπάνη;»

Ο Υπουργός Εσωτερικών, στην απάντησή του διαβιβάζει έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, το οποίο υπογράφουν ο Δ/ντης κ. Σοφοκλής Τσιραντωνάκης και οι επιβλέπουσες κ. Ελένη Βαγιάνου και κ. Θεανώ Κοκκαλάκη.

Στην απάντησή τους οι υπογράφοντες αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«…Η μελέτη ανατέθηκε στη σύμπραξη μελετητών:

ΑΝΝΑ ΓΑΛΛΙΑΚΗ Αρχ/των, ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Πολ. Μηχ/κος, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ Ηλ/γος Μηχ/κος, με την ΑΔΕ: 460/08 (οριστική κατακύρωσης διαγ/σμου και ανάθεση μελέτης), κατόπιν Δημοσίου Διαγ/σμου Ανοιχτής Διαδικασίας (Άρθρο 7. Ν. 3316/05).

Η σύμβαση υπεγράφη στις 25-8-2008, με ποσόν (χωρίς ΦΠΑ) 41. 670,00 ευρώ.
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί (αρχιτεκτονικά, στατικά, η/μ) και έχει εγκριθεί, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΥΠΠΟ, Δ/ΝΣΗ Αναστήλωσης Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων, με ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων).

Στις 15-10-2014 υπογράφηκε η έγκριση της μελέτης στο στάδιο της Β’ φάσης (μελέτη εφαρμογής), (αρ. πρωτ/λου: ΥΠΠΟΑ.ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΜΣΜ/264186/2684, και αρ. πρωτ/λου Δ. Χανίων: 80807/22-10-2014).

Στις 2-11-2014 διαβιβάστηκε στον Ανάδοχο η Απόφαση έγκρισης της Β’ φάσης της μελέτης από τον Δ/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και η εντολή έναρξης της εκπόνησης των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης.
Ως προς την κατασκευή του έργου:

Μετά την ολοκλήρωση των Τευχών και των αντίστοιχων εγκρίσεών τους, το έργο θα δημοπρατηθεί. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει συμπεριλάβει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2015 για την εκτέλεση του έργου αυτού.

Ως προς την άρση επικινδυνότητας του κτιρίου:

Κατά την διάρκεια ελέγχου της Μελέτης από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Κτιρίων και δεδομένου ότι η Στατική Μελέτη προέβλεπε την καθαίρεση και ανακατασκευή της απόληξης του ρολογιού, αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 3028/2002 με το υπ. Αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/32776/780/30-3-2012 έγγραφο, προκειμένου να ελεγχθεί η αναγκαιότητα καθαίρεσης και ανακατασκευής του ανώτερου τμήματος του Μνημείου.

Το πόρισμα της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στο Δήμο Χανίων με το υπ. Αρ. 89110/29-10-12 έγγραφο και προέβλεπε τη μη καθαίρεση αλλά επισκευή της απόληξης (πράγμα που απαίτησε τροποποίηση της μελέτης που είχε υποβληθεί) και τη λήψη μέτρων προστασίας των διερχομένων με την κατασκευή σκάφης περιμετρικά του μνημείου στην στάθμη της βάσης του κωδωνοστασίου.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προχώρησε στην προσωρινή κατασκευή προστατευτικού ικριώματος στην στάθμη του πεζοδρομίου στις 7-4-2014 αμέσως μετά την πτώση τμημάτων του γείσου και μελετά την αντικατάστασή του με την προτεινόμενη σκάφη στην στάθμη του κωδωνοστασίου η οποία θα παραμείνει για λόγους ασφαλείας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης του αναδόχου του έργου της αποκατάστασης του Μνημείου.»