Συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 203/2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κισσάμου. Η Επιτροπή αποτελείται από 26 µέλη με Πρόεδρο αυτής τον Δήμαρχο Κισσάμου κ. Θεόδωρο Σταθάκη.

Τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή – δημότες και εκπρόσωποι φορέων - είναι οι εξής:

1. η κ. Μπικάκη Μαρία ως εκπρόσωπος του Αθλητικού Οµίλου Κισάµου µε αναπληρωτή τον κ. Σηµαντηράκη Νικόλαο.
2. ο κ. Χαρτζουλάκης Κων/νος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Ριζιτών "Η Κίσσαµος" µε αναπληρωτή του τον κ.Τζανακάκη Ιωάννη.
3. ο κ. Αννουσάκης Γεώργιος ως εκπρόσωπος του Νέου Εµπορικού Συλλόγου Κισσάµου µε αναπληρώτρια την κ.Κουφάκη Μαρία.
4. ο κ. Τερεζάκης Νικόλαος ως εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ν. Χανίων µε αναπληρωτή του τον κ. Τσιχλάκη Ιωάννη.
5. ο κ.Καµηλάκης Νικόλαος ως εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιβολίων Κισσάµου "Αναγνώστης Σκαλίδης" µε αναπληρώτρια την κ. Κοντοπυράκη Ελένη.
6. ο κ. Τσοντάκης Χρήστος ως εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φαλλενιανών "Η ∆ηµιουργία" µε αναπληρωτή του τον κ. Μαραγκουδάκη ∆ηµήτριο.
7. η κα. Νικολακάκη Αικατερίνη ως εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλατάνου "Η Ενότητα" µε αναπληρωτή της τον κ. Λουπασάκη Χρύσανθο.
8. Ο κ. Χαρτζουλάκης Δημήτριος ως εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Χανίων µε αναπληρωτή του τον κ. Σπερελάκη Γεώργιο.
9. η κα. Κωνσταντουδάκη Μαρία ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ∆ήµο Κισσάµου.
10. ο κ. Ανδρουλάκης Εμμανουήλ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΝΠΙ∆ του ∆ήµου Κισάµου.
11. η κα. Περδικάκη Αγγελική ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων στα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου.
12. ο κ. ∆ηµόπουλος Γεώργιος, δηµότης.
13. ο κ. Καπής Στέφανος, δηµότης.
14. η κα. Γεωργακάκη-Τριανταφυλλάκη Ελένη, δηµότης
15. ο κ. Λυγεράκης Εµµανουήλ, δηµότης.
16. ο κ. Κουρτάκης Ιωάννης, δηµότης.
17. ο κ. Μανουσάκης Αδάµ, δηµότης.
18. η κα. Μανουσάκη Μαρία, δηµότης.
19. ο κ. Αρετουλάκης Σωτήριος, δηµότης.
20. ο κ. Σκουνάκης Χρήστος, δηµότης.
21. ο κ. Βαρουχάκης Ανδρέα, δηµότης.
22. ο κ. Νικολακάκης Γεώργιος, δηµότης.
23. ο κ. Σκουνάκης Νικόλαος, δηµότης.
24. ο κ. Τζουγανάκης Περικλής, δηµότης.
25. ο κ. Τσαλαπάκης Αντώνιος, δηµότης και
26. η κα. Ροκάκη-Κολοκοτρώνη Αικατερίνη, δηµότης.

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα έχει διάρκεια μέχρι τις 5 Μαρτίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης περιλαμβάνονται οι εξής:

• η γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
• η γνωμοδότηση για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
• η εξέταση για τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και η διατύπωση γνώμης για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.