Ο Δήμος Χανίων είναι ο αρμόδιος για να προχωρήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση του μνημείου του Ρολογιού στον Δημοτικό Κήπο Χανίων,τονίζει ο Υπουργός Πολιτισμού Κωνσταντίνος Τασούλας, επισημαίνοντας πως το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, έχει ήδη εγκρίνει την σχετική μελέτη.

Αναλυτικότερα, απαντώντας  στην με ΑΠ 4005/27-10-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Το Ρολόι στον Δημοτικό Κήπο Χανίων κινδυνεύει», ο Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Με το με αρ. πρωτ. 48882/28-9-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων υποβλήθηκε προς έγκριση στην Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης μελέτη αποκατάστασης του χαρακτηρισμένου ως νεώτερου μνημείου Ρολογιού του Δημοτικού Κήπου Χανίων, η οποία παραπέμφθηκε για γνωμοδότηση στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης.

Με το με αρ. πρωτ. 346/20-10-2011 έγγραφό του το Συμβούλιο ανέβαλε τη γνωμοδότηση του προκειμένου το θέμα να παραπεμφθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων με πλήρη μελέτη, ως εξαιρετικά εξειδικευμένο μνημείο – τοπόσημο της πόλης των Χανίων. Ο φάκελος της μελέτης διαβιβάστηκε από την Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Κρήτης στην αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων με το με αρ. πρωτ. 2050/01-12-2011 έγγραφο.

Ακολούθως η Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/32776/780/30-3-2012 απόφαση, σε εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 3028/2002, συγκρότησε επιτροπή για τον έλεγχο της κατάστασης του μνημείου, το πόρισμα της οποίας υποβλήθηκε στη ΔΑΝΣΜ.

Επίσης η Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Κρήτης απέστειλε το υπ’ αρ. πρωτ.1464/26-7-2012 έγγραφο προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και άρσης ετοιμορροπίας του μνημείου, βάσει των παρατηρήσεων και προτάσεων της ανωτέρω αναφερόμενης επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 3028/2002.

Τα πλήρη σχέδια της μελέτης του κτηρίου κατατέθηκαν στην Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων στις 24-7-2014. Η ΔΑΝΣΜ εισήγαγε το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. στις 31-7-2014, το οποίο στη συνεδρίασή του στις 4-9-2014 γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της μελέτης αποκατάστασης Ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων, με τον όρο ότι οι προτεινόμενες εργασίες θα αποσκοπούν στην διατήρηση των υπαρχόντων κατασκευαστικών και μορφολογικών στοιχείων του μνημείου. Η σχετική εγκριτική Απόφαση του Υπουργού εκδόθηκε στις 15-10-2014.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι φθορές στο μνημείο είναι αρκετές και απαιτούνται σημαντικές επεμβάσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάθεση της εργολαβίας, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και η σύνταξη του προϋπολογισμού εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Χανίων, ο οποίος είναι και ο Κύριος του Έργου.»