Οριακά υψηλότερα κατά 0,5 μονάδες στις 102,7 μονάδες διαμορφώθηκε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα το Νοέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Η επίδοση πάντως βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη και αντανακλά σε µεγάλο βαθµό την επιστροφή σε αναπτυξιακούς ρυθµούς της οικονοµίας όπως άλλωστε καταγράφεται και στα επίσηµα στατιστικά στοιχεία.

Στους επιµέρους τοµείς της οικονοµίας, κυριαρχεί η σταθερότητα των προσδοκιών στη Βιοµηχανία και τις Υπηρεσίες, µε το Λιανικό Εµπόριο να σηµειώνει άνοδο στο σχετικό δείκτη, ενώ αντίθετα οι Κατασκευές εµφανίζουν αισθητή πτώση. Από την πλευρά των νοικοκυριών καταγράφεται ελαφρά βελτίωση στο δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης, καθώς δε φαίνεται η αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την πορεία της οικονοµικής πολιτικής να έχει µεταβάλει τις προσδοκίες, τουλάχιστον σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα. Αναλυτικότερα:

* στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής επιδεινώνονται, οι εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης βελτιώνονται, ενώ ο δείκτης των αποθεµάτων υποδηλώνει χαµηλότερη ρευστοποίηση.

* στις Υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους βελτιώνονται, ενώ τόσο οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης, όσο και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση παραµένουν αµετάβλητες.

* στο Λιανικό Εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται, όπως επίσης και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες πωλήσεις, µε το ισοζύγιο των αποθεµάτων να κινείται στα ίδια επίπεδα.

* στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων εντείνονται σηµαντικά, εξέλιξη ανάλογη, σε µικρότερο όµως βαθµό, µε εκείνη στον αρνητικό δείκτη πρόβλεψη για την απασχόληση.

* στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο κερδίζουν έδαφος, ενώ οι προθέσεις για αποταµίευση επιδεινώνονται ελαφρά και οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας οριακά.

newmoney.gr