Στα πλαίσια σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2015 – 2019 του Δήμου Πλατανιά, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) , το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την πιο πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με αριθμό: 41179/23-10-2014 όπου καθορίζεται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ βαθμού, ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους δημότες και τους φορείς του τόπου να προτείνουν δράσεις, οι οποίες εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια και αρμοδιότητες του Δήμου Πλατανιά.

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης "καλείστε, όπως καταθέσετε εγγράφως τις – δράσεις – προτάσεις – θέσεις σας στο αρμόδιο τμήμα για την εκπόνηση της μελέτης, στο τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, μέχρι την 19η Δεκεμβρίου 2014", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Πλατανιά