Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Γιώργο Πατούλη είχε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου – στα γραφεία της ΚΕΔΕ στην Αθήνα - ο Δήμαρχος Κισσάμου Θεόδωρος Σταθάκης. Στη διάρκεια της συνάντησης – η οποία έγινε σε θερμό κλίμα - ο κ. Σταθάκης συζήτησε με τον κ. Πατούλη για μια σειρά από θεσμικά και λειτουργικά ζητήματα των Δήμων για τα οποία η ΚΕΔΕ μπορεί να προωθήσει λύσεις.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Κισσάμου υπέβαλλε στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, υπόμνημα στο οποίο του επισημαίνει 14 κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργική και οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων και τα οποία αναζητούν θεσμική λύση και τα οποία αφορούν:

1. Άμεση στελέχωση των Δήμων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με δεδομένη την οριακή πλέον λειτουργία των Δήμων – και ιδιαίτερα των μικρών - εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων προσωπικού που υπήρξε τα τελευταία τέσσερα χρόνια (συνταξιοδοτήσεις, διαθεσιμότητα, ενδοδημοτική κινητικότητα). Ενδεικτικά σας αναφέρω πως στο Δήμο Κισσάμου απουσιάζουν παντελώς κομβικές ειδικότητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία ενός Δήμου όπως π.χ. νομικός σύμβουλος υπάλληλος πληροφορικής, πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτων μηχανικός, κοινωνικός λειτουργός, κ.α.

2. Άρση του περιορισμού για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (π.χ. καθαριότητα), δεδομένου ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας αυτού καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη και δεν επιβαρύνουν δημοσιονομικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

3. Ενίσχυση της λειτουργίας (και συνακόλουθα της στελέχωσης) των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

4. Διεύρυνση του θεσμού του Γενικού Γραμματέα σε όλους τους Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων. Η ΚΕΔΕ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διεύρυνση του θεσμού του Γενικού Γραμματέα για όλους τους Δήμους – και όχι άνω των 20.000 κατοίκων που είναι σήμερα - ώστε να μπορέσει επιτέλους να εμπεδωθεί και στους μικρότερους «Καλλικρατικούς» Δήμους μια πολιτικά υπεύθυνη και αποτελεσματική αιρετή ηγεσία που θα ασκεί απερίσπαστα και ανεμπόδιστα τον επιτελικό της ρόλο, δημιουργώντας ουσιαστική πολιτική για την πόλη και τους δημότες, επικουρούμενη οργανωτικο-διοικητικά και τεχνοκρατικά από μία επαγγελματική, δημοτική διοίκηση όπως αυτή εκφράζεται από το θεσμό του Γενικού Γραμματέα.

5. Πρόσληψη ειδικών/επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων σε αριθμό αντίστοιχο με αυτό των Αντιδημάρχων, ώστε να μπορεί ο κάθε Δήμαρχος να υποστηριχθεί επιστημονικά στο έργο του με επάρκεια και με δεδομένη την αδυναμία προσέλκυσης νέου μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, ένεκα των δημοσιονομικών περιορισμών.

6. Απόδοση στους Δήμους των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. Ενδεικτικά σας αναφέρω πως στο Δήμο Κισσάμου οι πόροι που αποδίδονται μέσω των Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών ανέρχονται σε μηνιαία βάση σε 132.323,78 €, την ίδια στιγμή που το μηνιαίο κόστος λειτουργίας του δήμου (μισθοδοσία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, λοιπές λειτουργικές δαπάνες) υπερβαίνει τις 150.000 € το μήνα.

7. Αλλαγή της πολιτικής απόδοσης των παρακρατούµενων – και υποχρεωτικά εισπραττόμενων - από τη ΔΕΗ ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού στους Δήμους. Η μη έγκαιρή απόδοση των υποχρεωτικά εισπραττόμενων - από τη ΔΕΗ Α.Ε. ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 25/1975) προς τους Δήμους (η οποία οφείλεται είτε στην παροχή κοινωνικού τιμολογίου της ∆ΕΗ Α.Ε. µε ταυτόχρονη µη διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση οφειλής αλλά και στην υπαγωγή των οφειλετών σε συνεχιζόμενες και επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις του χρέους τους προς την ∆ΕΗ Α.Ε.) οφείλει να αντιμετωπιστεί νομοθετικά από την Κυβέρνηση καθώς αυτή προκαλεί μεγάλες αποκλίσεις στην οικονομικό προγραμματισμό και σοβαρά προβλήματα στην ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στους προϋπολογισμούς των Δήμων.

8. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την παροχή αρμοδιότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο να λαμβάνει απόφαση – με αυξημένη πλειοψηφία – για τη δυνατότητα περιοδικής ευνοϊκής ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο (από δημοτικά τέλη – φόρους, κλπ). Μια τέτοια ρύθμιση είναι απολύτως αναγκαία καθότι θα δώσει τη δυνατότητα στον κάθε Δήμο να ρυθμίσει με ευνοϊκό τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημοτών του αυξάνοντας έτσι την εισπραξιμότητα των εσόδων του.

9. Διεκδίκηση και υλοποίηση ειδικού αναπτυξιακού/επενδυτικού προγράμματος αποκλειστικά για την Αυτοδιοίκηση, με πόρους που θα αντληθούν από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, με βάση τοπικά και περιφερειακά σχέδια δράσης για την ανάπτυξη και απασχόληση.

10. Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων προγραμμάτων / δράσεων για την ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στους ΟΤΑ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος εισαγωγής νέων τεχνολογικών υποδομών και δικτύων για το σύνολο των Δήμων – και ιδιαίτερα των μικρών - θα συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερης διαχειριστικής δυνατότητας - βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων καθώς και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων προς τους πολίτες.

11. Σύσταση και λειτουργία μιας Δ.Ε.Υ.Α. ανά νομό. Η προώθηση της προαναφερόμενης ρύθμισης είναι εξαιρετικά αναγκαία καθότι τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον τομέα της ύδρευσης - αποχέτευσης, οι Δήμοι της χώρας που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α., είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα το ελλιπές και μη εξειδικευμένο προσωπικό των δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης, την απουσία απαιτούμενης επιστημονικής τεχνογνωσίας, την ανεπαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων υποδομής, την αδυναμία αποτελεσματικής συντήρησης / επέκτασης των δικτύων - αντλιοστασίων - δεξαμενών, κ.α. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι υπηρεσίες ύδρευσης των προαναφερόμενων Δήμων να αποτελούν υποβαθμισμένες υπηρεσίες, που απλά διαχειρίζονται τις τεράστιες ελλείψεις και αδυναμίες τους στον τομέα της ύδρευσης – αποχέτευσης, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

12. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για επαναφορά της δυνατότητας σύστασης διαδημοτικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων (με το Ν. 3852/2010 «Καλλικράτη» οι δήμοι απαγορεύεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του ΚΔΚ, εκτός από εκείνες που έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2010) καθότι η κατάργηση της ανωτέρω ρύθμισης με τον «Καλλικράτη» έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε όμορους Δήμους που διαχειρίζονται από κοινού δημοτική περιουσία (π.χ. Δήμος Κισσάμου και Καντάνου-Σελίνου για την διαχείριση της περιοχής Ελαφονήσου Ν. Χανίων).

13. Επεξεργασία νομοθετικής ρύθμισης για τη μείωση της γραφειοκρατίας, κύρια σ’ ότι έχει να κάνει: α) με το ασφυκτικό πλαίσιο εποπτείας και έλεγχου των αποφάσεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και β) την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας για την ένταξη έργων των Δήμων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

14. Νομοθετική βελτίωση των ελλείψεων και αδυναμιών του “Καλλικράτη”, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από την έως σήμερα εφαρμογή του.