Με απόφαση του υπουργού Υποδομών κ.Δ.Ρέππα ορίστηκε νέα ημερομηνία για την δημοπράτηση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου και συγκεκριμένα η 18η Οκτωβρίου.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση, την οποία παρουσιάζει το Flashnews.gr, οι λόγοι της αναβολής της δημοπράτησης που επρόκειτο να γίνει σήμερα, έχουν σχέση με τροποποιήσεις που ζήτησαν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες στο έργο αλλά και στο ότι θέλουν - πριν δηλώσουν συμμετοχή - να γνωρίζουν το καταστατικό της εταιρείας που θα αναλάβει την λειτουργία του νέου αεροδρομίου.

Πιό συγκεκριμένα και σε ότι αφορά στους λόγους της αναβολής, στην απόφαση του κ.Ρέππα αναφέρονται τα εξής :  

« 1. Με την λήξη της περιόδου Σχολιασμού των Τευχών Δημοπράτησης, περιλαμβανομένου και του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης υποβλήθηκαν εγγράφως από τους Ενδιαφερόμενους ARCIRODON N.V., VINCI GRAND PROJECTS, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, J & PABAΞ και BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL εκτενή σχόλια και προτάσεις για τροποποιήσεις που αφορούσαν πολλά από τα άρθρα των Τευχών Δημοπράτησης και ιδιαίτερα του σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης.

 Την 12η και 13η Απριλίου 2011 οργανώθηκαν από την Δημοπρατούσα Αρχή, συναντήσεις με κάθε ενδιαφερόμενο χωριστά για την προφορική διατύπωση και αιτιολόγηση των σχολίων και των αιτουμένων τροποποιήσεων. Πολλά από τα σχόλια αν και υπεβλήθησαν χωριστά από κάθε Ενδιαφερόμενο, ήταν κοινά, στην περίπτωση που οι εταιρίες προετοιμάζουν την προσφορά τους ως Όμιλος Επιχειρήσεων, ή παρόμοια σε αντίθετη περίπτωση και αφορούσαν συγκεκριμένες πτυχές των Τευχών Δημοπράτησης.

Τα κυριότερα από τα παρόμοια αυτά σχόλια αφορούν σε οικονομοτεχνικές παρατηρήσεις επί των παραμέτρων σχεδιασμού του έργου και έχουν άμεση σχέση με το μέγεθος του Έργου, τις φάσεις υλοποίησης αυτού καθώς και την οικονομική του βιωσιμότητα. Επίσης υποβλήθηκαν σχόλια που αφορούν τις νομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης. Μεταξύ των υποβληθέντων σχολίων περιλαμβάνεται και το 
αίτημα για έγκαιρη γνωστοποίηση του προτεινόμενου από το Δημόσιο καταστατικού της Εταιρείας του νέου Αεροδρομίου.

2. Προκειμένου να εκφραστεί η τελική θέση του Δημοσίου επί των υποβληθέντων σχολίων και αιτημάτων, να ληφθούν οι αποφάσεις για τις αναγκαίες ρυθμίσεις και προσαρμογές στο σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης και να συνταχθεί το Τεύχος Μεταβολών που θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις των Τευχών Δημοπράτησης απαιτείται μεγάλη προεργασία από πλευράς Δημοπρατούσας Αρχής και διερεύνηση εκ νέου των οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Για τον λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η μετάθεση της ημερομηνίας του Διαγωνισμού, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση της περιόδου Σχολιασμού των τευχών Δημοπράτησης. Στο ίδιο αυτό αναγκαίο χρονικό διάστημα, θα συνταχθεί και το καταστατικό της εταιρείας του νέου Αεροδρομίου, ώστε να διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους.

3. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία J & P ΑΒΑΞ με έγγραφό της που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΔΕ/Μ-Κ ΕΠΠ 339/4-3-2011 αιτείται την παράταση τριών εβδομάδων στην ημερομηνία του Διαγωνισμού από την γνωστοποίηση σε αυτήν του Καταστατικού της Εταιρείας Αεροδρομίου.

4. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL με έγγραφό της που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΔΕ/Μ-Κ ΕΠΠ 341/10-3-2011 αιτείται την παράταση τριών εβδομάδων, στην ημερομηνία υποβολής σχολίων επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης, από την γνωστοποίηση σε αυτήν του Καταστατικού της Εταιρείας Αεροδρομίου.

5. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έγγραφό της που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΔΕ/Μ-Κ ΕΠΠ 372/31-5-2011 αιτείται την παράταση στην ημερομηνία του Διαγωνισμού μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

6. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία ARCHIRODON GROUP N.V. με έγγραφό της που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΔΕ/Μ-Κ ΕΠΠ 373/1-6-2011 αιτείται την παράταση τεσσάρων μηνών στην ημερομηνία του Διαγωνισμού από την γνωστοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αεροδρομίου.

7. Εν όψει της χρηματοοικονομικής συγκυρίας συντρέχουν κατά τα ανωτέρω βάσιμοι λόγοι μετάθεσης της ημερομηνίας του Διαγωνισμού για τη περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική διερεύνηση των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων, τη βελτιστοποίηση του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης και τη σύνταξη και διανομή στους ενδιαφερόμενους του Καταστατικού της εταιρείας του νέου Αερολιμένα.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση του υπουργού Υποδομών

Flashnews.gr