Η Εθνική Τράπεζα, μετά την πρόσφατη αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 0,25 της μονάδας, αυξάνει από 20/6/2011 τα επιτόκια βασικών καταθετικών προϊόντων, που αφορούν σε ευρείες ομάδες πελατών της.

Από την ίδια ημερομηνία, η τράπεζα προβαίνει σε περιορισμένου ύψους αυξήσεις των επιτοκίων ορισμένων δανειακών προϊόντων της, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια των στεγαστικών της δανείων.
Ειδικότερα, στα καταθετικά προϊόντα:

• Τα επιτόκια του λογαριασμού «ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΣ PLUS», που απευθύνεται σε όσους εισπράττουν τη μισθοδοσία τους ή τη σύνταξή τους μέσω της Εθνικής Τράπεζας, διαμορφώνονται ως εξής:

Για ποσά από έως επιτόκιο

€0,01 €5.000 0,55%
€5.000,01 €60.000 0,75%
€60.000,01 €150.000 1,00%
€150.000,01 και άνω 1,25%

Ανάλογα αυξάνονται και τα επιτόκια των λοιπών καταθετικών πολυπροϊόντων που συνδέονται με τα επιτόκια του «ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ PLUS».

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά συνδέονται με πλήθος εναλλακτικών παροχών και εκπτώσεων, όπως, για παράδειγμα, δυνατότητα υπεραναλήψεων και χορήγησης καταναλωτικών δανείων με μειωμένα επιτόκια.

• Τα επιτόκια του νέου έντοκου λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», ενός προϊόντος ειδικά σχεδιασμένου για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πληθώρα λειτουργικών και συναλλακτικών παροχών, έχουν ως εξής:


-Εθνικός Όψεως Ιδιωτών

Για ποσά από έως επιτόκιο

€0,01 €3.000 0,50%
€3.000,01 €60.000 0,75%
€60.000,01 €150.000 1,00%
€150.000,01 και άνω 1,50%

-Εθνικός Όψεως Νομικών Προσώπων

Για ποσά από έως επιτόκιο

€0,01 €10.000 0,50%
€10.000,01 €60.000 0,75%
€60.000,01 €150.000 1,00%
€150.000,01 και άνω 1,50%

Όσον αφορά τα δανειακά προϊόντα, η τράπεζα προχωράει σε αναπροσαρμογή κατά 0,25 της μονάδας των κυμαινομένων επιτοκίων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κυμαινόμενα επιτόκια καταναλωτικής πίστης που δεν συνδέονται με το επιτόκιο της ΕΚΤ ή το επιτόκιο Euribor αναπροσαρμόζονται ισόποσα προς την αύξηση του επιτοκίου της ΕΚΤ.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ (κατά 0,25 της μονάδας) έχει ήδη ενσωματωθεί στα επιτόκια των καταθετικών και δανειακών λογαριασμών που συμβατικά συνδέονται με αυτό.

protothema.gr