Σε Απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ.Χριστοφιλοπούλου προς τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με τις Αναφορές που είχε καταθέσει για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών Α'θμιας Εκπ/σης αλλά και την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των κλειστών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, αναφέρεται ότι:

Στο νομό Ηρακλείου διορίστηκαν: 56 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 35 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής.
Όσον αφορά στα λειτουργικά κενά, που προέκυψαν με την έναρξη του σχολικού έτους 2010-2011 λόγω αποσπάσεων, αδειών κύησης και λοχείας, αναρρωτικών αδειών κλπ. για την κάλυψή τους ήδη τοποθετήθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, προσελήφθησαν 258 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 110 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών.
Για τη στελέχωση των Ολοήμερων Σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. του νομού Ηρακλείου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Παιδείας έχουν ήδη προβεί στην πρόσληψη εκπαιδευτικών:
20 Καλλιτεχνικών, 36 Μουσικής, 1 Δραματικής Τέχνης, 17 Θεατρικών Σπουδών και 22 Φυσικής Αγωγής.

Επιπλεόν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν προκειμένου να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα στα Ολοήμερα Σχολεία με ΕΑΕΠ και εφόσον καλυφθούν τα όποια κενά, να τοποθετηθούν και στα υπόλοιπα κανονικά ολοήμερα σχολεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου είναι:
74 Αγγλικής Γλώσσας και 69 Πληροφορικής.

Σημειώνεται ότι για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία της εν λόγω Δ/νσης προσλήφθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου:
31 Γαλλικής Γλώσσας και 32 Γερμανικής Γλώσσας.

Αναφορικά με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ.Παιδείας, ο νομός Ηρακλείου δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές προτίμησης των εκπαιδευτικών που παραμένουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη στους πίνακες αναπληρωτών.

Τονίζεται ότι εξετάζεται από το Υπ.Παιδείας η δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικής εγκυκλίου για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.
Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι υφίστανται ελάχιστες διαθέσιμες πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών.

Οι Υπουργικές Αποφάσεις πρόσληψης μαζί με τους αριθμούς Βεβαίωσης εντελλομένων εξόδων, που αφορούν στην καταβολή της μισθοδοσίας των εν λόγω εκπαιδευτικών, έχουν ήδη αποσταλεί στις κατά τόπους Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης, μεταξύ των οποίων και στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μισθοδοσίας τους από αυτές.

Όσον αφορά στην πληρωμή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε' και ΣΤ' φάσης που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σας γνωρίζουμε ότι έχει προωθηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το αριθμ.19035/ΙΒ/15-2-2011 αίτημα για μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά την από 9-2-2011 γνωστοποίηση από την Δ/νση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ της αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/5/23122π.ε./4-2-2011 εγκριτικής απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ με την οποία τροποποιείται η αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/36/17875/19-8-2010.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 1894/90 (ΦΕΚ 110Α), όπως αυτός ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με το άρθρο 75, παρ.Ι, στ 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006-ΦΕΚ 114Α) που ισχύει παράλληλα με το ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης" ορίζει τα παρακάτω:

"Η κινητή σχολική περιουσία μπορεί να ανακατανέμεται από τον αντίστοιχο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στις σχολικές μονάδες της περιοχής του".

Επίσης, το ίδιο άρθρο ορίζει ότι: "Αν παύσει η λειτουργία σχολικών μονάδων, ο αντίστοιχος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, με απόφαση του συμβουλίου του, καθορίζει τον τρόπο χρήσης των διδακτηρίων και εκμετάλλευσης της σχολικής περιουσίας... Η χρήση των διδακτηρίων αυτών και εκμετάλλευση της περιουσίας τους κατά τον πιο πάνω τρόπο δεν πρέπει να αποκλείει την τυχόν επαναλειτουργία τους... Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση κάθε είδους εξετάσεων με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας".