Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον Καν.(Ε.Ε) 585/2011 και την ΚΥΑ 266355/11-2-2009 (περί Ομάδων Παραγωγών), έχουν ληφθεί Έκτακτα Μέτρα Στήρι-ξης για ορισμένα Λαχανικά λόγω της κρίσης που παρουσιάστηκε εξαιτίας του βακτηρίου Escherichia coli .

Σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση ενίσχυσης σε Οργανώσεις Παραγωγών αλλά και σε μεμονωμένους παραγωγούς οπωροκηπευτικών προκειμένου να προχωρήσουν σε :

- Απόσυρση από την αγορά, με προορισμό την καταστροφή, τη δωρεάν διανομή αλλά και τη διατροφή των ζώων

- Πρώιμη Συγκομιδή ή Μη συγκομιδή

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της κατ’ εξαίρεση αυτής ενί-σχυσης, υποβάλλουν ημερήσια αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με υπόδειγμα και οδηγίες που θα τους χορηγηθούν από την παραπάνω υπηρεσία.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας οι υποβληθείσες αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.