Σκληρά μέτρα για τους εργαζόμενους περιλαμβάνει ο εφαρμοστικός νόμος του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.

- από 1η Ιανουαρίου 2012 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών μονίμων στο δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από "ένα προς πέντε" (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις). Ειδικά για το 2011, θα ισχύει «ένα προς δέκα».

- το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη. Με αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών. Ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης.

- Εφαρμόζεται η «χρυσή εφεδρεία» στο τυχόν πλεονάζον προσωπικό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που θα συνεχίζει να λαμβάνει για 12 μήνες , αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού του. Η καταβολή των αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού διακόπτεται, εφόσον το προσωπικό αυτό συνάψει οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση.

- Περικόπτονται παροχές πρόνοιας: ασφαλισμένος άνεργος που επιδοτείται για πρώτη φορά, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει και ανά ογδόντα ημερομίσθια κατ’ έτος, στα τελευταία 3 έτη ή και τουλάχιστον 200 μέσα στα τελευταία δύο έτη πριν από τη λύση της εργασιακής του σχέσης τουλάχιστον διακόσια ημερομίσθια, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των δύο τελευταίων μηνών. Επίσης δεν παίρνουν ολόκληρο το δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων, εάν δεν συμπλήρωσαν πριν 4 ή 8 μήνες ανεργίας αντίστοιχα.

- Ελαστικό ωράριο εργασίας: σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος να απασχολείται δύο (2) ώρες την ημέρα επιπλέον των οκτώ (8) ωρών, με αντάλλαγμα ρεπό ή μείωση χρόνου σε άλλη στιγμή. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνηση του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

- Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές μικρότερες έως είκοσι τοις εκατό (20%) από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο

- Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας: 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κλπ. Καθιερώνεται και ειδική εισφορά υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.

- οι συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθημάτων που καταβάλλονται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2010, μειώνονται από 1-1-2011 κατά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%).

- Εισφορά τύπου «ΛΑΦΚΑ», από 1.8.2011, σε πρόωρα συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας, ως εξής:


i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 6%,

ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 8% και

iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%.


Η παρακράτηση διακόπτεται το επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.

- Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης 3%-10% στο συνολικό ποσό της επικουρικής σύνταξης, για συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω. Εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας.

- Συνιστάται στον ΟΑΕΔ Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Σκοπός είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Από 01-08-2011 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά ποσού ύψους 10,00 ευρώ. που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους – αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους των ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του κλάδου αυτού.

- μειώνεται 10%-15% το εφάπαξ στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας, από 1-1-2010 και μετά.

protothema.gr