Δημιουργείται το Ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο 30.000.000 ευρώ, στο οποίο θα περιέρχονται κινητές και ακίνητες αξίες. Θα έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ. Το προϊόν αξιοποίησης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους της χώρας.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου είναι πενταμελές με θητεία τριών ετών, ενώ θα μετέχουν σε αυτό ως παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο εκπρόσωποι από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως πώληση, σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών, εκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους, ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν, τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους.

Για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, μπορεί να συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Οι συμβάσεις δανείου που συνάπτει το Ταμείο συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς.
Μπορεί επίσης να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, για τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου και να χρησιμοποιεί το προϊόν της έκδοσης ομολογιών για την απόκτηση ομολόγων του Δημοσίου από την αγορά. Οι ομολογίες εκδόσεως του Ταμείου εξομοιώνονται με ομόλογα του Δημοσίου, μπορούν να εκδίδονται σε άυλη μορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους τίτλους του Δημοσίου.

kerdosonline.gr