Συνεδριάζει σήμερα στις 15:30 στο Ηράκλειο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Η συνεδρίαση Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου: 
α) να εγκριθεί η χορήγηση παρατάσεων στις αναφερόμενες Προγραμματικές Συμβάσεις (θέματα 1.1- 1.5), οι οποίες λήγουν στις 30-6-2011, 
β) να εγκριθεί η υποβολή του προγράμματος για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης (θέμα 2.1), το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 4 Ιουλίου 2011 και
γ) να οριστούν εκπρόσωποι στη Γενική συνέλευση της εταιρείας «ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε.» (θέμα 3.1) η οποία έχει οριστεί στις 4 Ιουλίου 2011.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής :

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : 

1.1. Χορήγηση παράτασης της από 3/11/2009 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης) για την υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Αναγνωριστική Έκθεση Προστασίας Ακτών Νομού Λασιθίου», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 10486/14-6-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
1.2. Χορήγηση παράτασης της από 02-12-2010 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης (Ν.Α.Ρ.) και του Δήμου Ρεθύμνης, για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΠΑΙΩΝ (ΔΔ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 5326/24-06-2011 έγγραφο Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνης.
1.3. Χορήγηση παράτασης της από 02-06-2010 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης (Ν.Α.Ρ.) και του Δήμου Ρεθύμνης, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 5327/24-06-2011 έγγραφο Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνης
1.4. Τροποποίηση της από 10-08-2010 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης (Ν.Α.Ρ.) και του Δήμου Ρεθύμνης, για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.» σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 5328/24-06-2011 έγγραφο Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνης, 
1.5. Τροποποίηση της από 23-12-2010 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης (Ν.Α.Ρ.) και του Δήμου Ρεθύμνης, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 5329/24-06-2011 έγγραφο Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνης.

(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων)

2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

2.1 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης (συμπράττων φορέας) στο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης» και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με υποψήφιους δικαιούχους, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση. 

(Εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Μανόλης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος).


3. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ : 

3.1. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης, με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στην τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας «ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 154/24-6-2011 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρίας Γουρνών Α.Ε. «ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε.» 
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Σταύρος Αρναουτάκης).