Μια τελευταία ευκαιρία έως και τις 5 Ιουλίου θα έχουν όσοι υποψήφιοι έκαναν λάθος κατά τα διάρκεια της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού τους και τώρα θέλουν να το διορθώσουν.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, τη δυνατότητα αυτή θα την έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι) καθώς το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι με τα νέα μηχανογραφικά ίσως έγιναν και κάποια λάθη συμπλήρωσης.

Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι σε περίπτωση που διαπιστωθούν λανθασμένα στοιχεία, τότε επιβάλλονται ποινές αποκλεισμού ακόμα και δυο χρόνων από τις εξετάσεις.

Όσοι υποψήφιοι θέλουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωση. Η δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής των υποψηφίων, για το γνήσιο της υπογραφής και θα κατατίθεται στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκεται πλησιέστερα του τόπου διαμονής τους.

Δε θα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις που θα έχουν σταλεί με φαξ, όπως επίσης και υπεύθυνες δηλώσεις για αλλαγή προτίμησης σχολών...