Απαντώντας στην επιστολή των Επιστημονικών Ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά και Γυμνάσια, η Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ.Χριστοφιλοπούλου αναφερει τα εξής:

"Με βάση τη νέα εκπαιδευτική πολιτική για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχεδιάζεται ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ξένες γλώσσες στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος του Νέου Σχολείου.

Προκειμένου να μη διαταραχθεί ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός των μαθητών, ορίζεται μεταβατική περίοδος ως εξής:

Όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την αρ.Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα "Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία", από το σχολικό έτος 2011-12 η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται σε 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και σε σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., θα είναι μόνο μία, Γαλλική ή Γερμανική.

Για τη διευκόλυνση των μαθητών που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2011-2012 στη ΣΤ' τάξη του δημοτικού σχολείου, ισχύει η αρ.Φ.12/555/61447/Γ1/10-6-2011 Υπουργική Απόφαση ως εξής:

- Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και στα σχολεία με ΕΑΕΠ, οι μαθητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στη ΣΤ' τάξη του δημοτικού, θα διδαχθούν και στην τάξη αυτή, τη δεύτερη ξένη γλώσσα που είχαν διδαχθεί στην Ε' τάξη.

- Στα σχολεία αυτά ορίζεται ελάχιστος αριθμός 15 μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
- Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών αναγκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ), μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 12 μαθητών, με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης.

- Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τους μαθητές που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2011-2012 στη ΣΤ' τάξη του δημοτικού.
- Για την επιλογή της Β' ξένης γλώσσας που θα διδάσκεται στο σχολείο, την τελική απόφαση έχει ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις των Δ/ντών Δ/νσεων ΠΕ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρ.Φ.12/518/61584/Γ1/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα: Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.

Αναφορικά με τη διδασκαλία της Β' ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η αρ.71103/Γ2/24-6-2011 Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία:
1) Οι μαθητές της Α' τάξης Γυμνασίου θα διδάσκονται ως Β' ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία).

Η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας θα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι 15. Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών αναγκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης κλπ) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 12 μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης και

β) η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές.

Για την Α' τάξη του Γυμνασίου, οι Δ/ντές θα συγκεντρώνουν τα ενυπόγραφα σημειώματα των μαθητών που φοιτούν στη ΣΤ' δημοτικού για τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα προβούν στη δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας.

2) Οι μαθητές της Β' και Γ' τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011-2012 θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι 15. Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών αναγκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης κλπ) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 12 μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης και

β) η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές.

Εφόσον, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε δημιουργηθούν τμήματα για τους μαθητές της Β' και Γ' τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011-2012, οι μαθητές έχουν τις εξής δυνατότητες:

- ή να ισχύσει το ΠΔ 188/1985 (παρ.1, αρ.2)

- ή μετεγγραφή του μαθητή σε όμορο Γυμνάσιο που θα διδάσκεται η ίδια γλώσσα που διδασκόταν ο μαθητής.