"Λουκέτο" σε 5.200 ανενεργούς αγροτικούς συνεταιρισμούς-"σφραγίδες" βάζει νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Κ. Σκανδαλίδης.

Υπολογίζεται ότι συνολικά υπάρχουν 6.200 συνεταιρισμοί των αγροτών εκ των οποίων σύμφωνα με τον υπουργό μόλις 1.000 ήταν εκείνοι που δεν είχαν μηδενικό κύκλο εργασιών. Εκτιμάται ότι 5.200 είναι ενώσεις-"φαντάσματα" και μέσα από το θεσμικό πλαίσιο τίθενται αυστηρά νέα κριτήρια και προϋποθέσεις για τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τις ομάδες παραγωγών προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην αγορά.

Δίνεται επίσης διορία μέχρι το τέλος του χρόνου στους υπάρχοντες συνεταιρισμούς να συγχωνευτούν, διαφορετικά θα κλείσουν. Οι συνεταιρισμοί δεν θα δραστηριοποιούνται μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά και επιχειρηματικά όπως στις εξαγωγές, στην τυποποίηση και στη μεταποίηση. Γι' αυτό δημιουργούνται τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων και η συμβολαιακή γεωργία.

Βασικό εργαλείο για την ύπαρξη υγιών και ξεκάθαρων σχημάτων είναι το Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, το οποίο και θα αξιολογεί τους συνεταιρισμούς κατατάσσοντάς τους σε δύο κατηγορίες τους "ενεργούς" και τους "μη ενεργούς". Θα ελέγχονται μία φορά τον χρόνο και αν για τρεις συνεχόμενες χρονιές δεν έχουν δραστηριότητα, θα διαγράφονται.

Τρεις μορφές οργάνωσης
Με το νομοσχέδιο συστήνονται τρεις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις για τις οποίες καθιερώνονται φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα. Αυτές είναι:

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ): Ως ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας. Προϋπόθεση για τη σύσταση ΑΣ είναι η σύνταξη και υπογραφή καταστατικού από τουλάχιστον 20 άτομα και η ύπαρξη μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον 60.000 ευρώ. Το 80% της παραγωγής προϊόντων των μελών θα πρέπει να το διακινεί ο συνεταιρισμός.

Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) είναι κάθε ένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων. Οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων, παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων και αναλαμβάνει την εμπορία των προϊόντων αυτών. Ομάδες Παραγωγών μπορούν να συγκροτούνται είτε από τους ΑΣ είτε από φυσικά πρόσωπα παραγωγούς.

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) είναι οι ανώνυμες εταιρείες ΑΕ και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ με διατομεακό και διακλαδικό αντικείμενο. Αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Μπορούν να συνάπτουν διεθνικές συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου σκοπού.

Συμπράξεις

Με πρωτοβουλία των περιφερειών και για την ανάδειξη των "καλαθιών" αγροτικών προϊόντων τους μπορούν να συστήνονται αστικές και μη κερδοσκοπικές εταιρείες που θα φέρουν την επωνυμία "Αγροδιατροφική Σύμπραξη". Για την ίδρυση των εταιρειών μπορεί να συμπράττουν οι δήμοι της περιφέρειας, οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, οι φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών (νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και στον χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με το σχετικό κάθε φορά "καλάθι".

Αγροτικές οργανώσεις
Κίνητρα για ανάπτυξη και φοροαπαλλαγές

Ορίζονται με το νομοσχέδιο αναπτυξιακά και φορολογικά κίνητρα για τις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις. Οι ΣΑΟ δικαιούνται ενίσχυση από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ) για τα επιχειρησιακά προγράμματα προώθησης των προϊόντων τους. Επίσης, μπορεί να χρηματοδοτούνται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και μέχρι να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα επιχειρησιακά τους προγράμματα με σκοπό την ολική ή μερική κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται κίνητρα για τη συγχώνευση, την ανάπτυξη καθώς και τη μετατροπή των ΣΑΟ, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο μητρώο.

Καθορίζονται επίσης και φορολογικά κίνητρα. Τα καταστατικά των ΣΑΟ και οι τροποποιήσεις τους δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου. Φορολογικές διευκολύνσεις που αφορούν συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ισχύουν και για τις ΣΑΟ. Αγορές ακινήτων έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο.

Έθνος