Τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται στο εξής η ρύθμιση των οφειλών που έχουν οι δημότες Γόρτυνας προς τον Δήμο, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του.

Σύμφωνα με την εν λόγο απόφαση, κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου προς τον δήμο Γόρτυνας, ρυθμίζονται και εξοφλούνται οι οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 μέχρι σήμερα, με βασική προϋπόθεση να έχει καταβληθεί μέχρι την ημέρα της αίτησης, τουλάχιστον το 30% της οφειλής.

Επίσης στη ρύθμιση υπάγονται πάσης φύσεως οφειλές που μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του ποσού που είχε ρυθμιστεί. Οι οφειλές θα εξοφλούνται με δυο τρόπους οι οποίοι είναι οι παρακάτω:

1) Όσοι χρωστάνε μέχρι 500 ευρώ, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, λαμβάνοντας περίοδο χάριτος 6 μηνών προκειμένου να εξοφλήσουν το ποσό που οφείλουν. Αρκεί να καταβάλλουν το 20% του συνολικού ποσού και συνάμα το 15% των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του 15% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Το υπόλοιπο ποσό μπορούν να το εξοφλήσουν όπως προείπαμε σε διάστημα 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν ωστόσο μετά την πάροδο του εξαμήνου δεν καταβάλουν το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνουν το ευεργέτημα της ρύθμισης.

2) Όσοι δημότες έχουν οφειλές που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν καταβάλλοντας το χρωστούμενο ποσό σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στο συνολικό ποσό που θα καταμεριστεί σε δόσεις θα συμπεριλαμβάνεται τόσο η κύρια οφειλή, όσο και το 30% των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και το 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Ο αριθμός των δόσεων, ανάλογα με το ύψος των οφειλών θα έχει ως ανώτατο όριο τις 20 και θα αποφασίζεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η μη καταβολή δύο δόσεων, καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.

Να σημειωθεί πως από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών.