Η  Ε.Φ.Ε.Ε.Η  διοργανώνει διήμερο επίκαιρο σεμινάριο με θέμα: "Εφαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα".

 Χρόνος διεξαγωγής:

 Παρασκευή  12 Φεβρουαρίου  2016 και ώρα  16:00 – 21:00  στην Αίθουσα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας στην Λ . Ικάρου 5  & Εφέσου  Ηράκλειο .

Σάββατο  13 Φεβρουαρίου  2016 και ώρα   10:00 – 15:00 στην Αίθουσα << Καστελλάκη>> του Επιμελητηρίου Ηρακλείου οδός Κορωναίου 9 Ηράκλειο  . 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: α) ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος  Αναπληρωτής Καθηγητής  στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Β)  ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ Παναγιώτης  ορκωτός ελεγκτής λογιστής, μέλος της κανονιστικής επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A.R.C.)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ : Θέματα τήρησης απλογραφικών βιβλίων - Διαφορές απλογραφικών προ και μετά     ΕΛΠ - . Απαλλαγές και απλοποιήσεις –άρθρο 30 -  Κατάρτιση κατάστασης Αποτελεσμάτων       και σχέση με Ε3

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ : Βασικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ -  Βασικές έννοιες και αρχές επιμέτρησης-επεξηγηματικά παραδείγματα        α) κόστος κτήσης / αποσβέσιμο κόστος        β) απομείωση και αναστροφή -      Θέματα στη λογιστική παγίων – φορολογικές αποσβέσεις -      Θέματα επιμέτρησης αποθεμάτων-τεχνικές παρακολούθησης απομείωσης  -     Απλοποιήσεις και απαλλαγές για πολύ μικρές και μικρές οντότητες-άρθρο 30 -  Προσαρμογές στο σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. για:        α) την ασφαλή εφαρμογή των ΕΛΠ και τη σύνταξη χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων          β) την παρακολούθηση των διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης -   παραδείγματα πρώτης εφαρμογής