Τίθεται σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή ¨Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής¨ επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ). Υπόχρεοι υποβολής του μηνιαίου δελτίου είναι οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων, εκτός των σκαφών που τηρούν ήδη ηλεκτρονικό ημερολόγιο. 

Οι πλοιοκτήτες ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, μηνιαία δελτία παραγωγής, μέχρι της 3 του επόμενου μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς, με όποιο τρόπο επιθυμούν (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), (“σαρωμένο” για να φαίνεται η υπογραφή του δηλούντα αλιέα – πλοιοκτήτη).

Κατ’ εξαίρεση, το μηνιαίο δελτίο του Ιανουαρίου 2016, πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 3/3/2016 μαζί με το δελτίο Φεβρουαρίου. Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να υποβληθεί ετήσιο δελτίο παραγωγής για το έτος 2015. Η υποχρέωση ισχύει ακόμα και για μηδενική παραγωγή.
Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν εμπίπτουν στους εφαρμοστέους κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα για την προστασία ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, τα επαγγελματικά συμφέροντα φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Οι υπόχρεοι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων (Όαση Ν. Κυδωνίας), για να προμηθευθούν τα έντυπα και για την υποβολή της Δήλωσης Παραγωγής έχοντας μαζί τους τα έγγραφα του σκάφους.

Για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την διαδικασία ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2821346653-4, Fax: 2821346651, e-mail: [email protected]