Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 11/3/2016, από τον Δήμαρχο Χανίων, Τάσο Βάμβουκα, και τον ανάδοχο εργολάβο η σύμβαση του έργου “Συντήρηση Υποδομών Οδών Δήμου Χανίων 2015”. 

Μετά τη δημοπράτηση του έργου το κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 84.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση φθορών στα οδοστρώματα όλου του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η οδική ασφάλεια των υποδομών των οδών, αρμοδιότητας του Δήμου. 

Οι παρεμβάσεις, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αφορούν:
•    Εξυγίανση βάσεως και υποβάσεως των παλαιών και φθαρμένων οδοστρωμάτων με κατάλληλο υλικό λατομείου.
•    Επισκευή κρασπέδων, κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίων οδών.
•    Επισκευή  ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλα υλικά.