Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1)    Συμβάσεις καθαριότητας - Υπηρεσίες Καθαριότητας Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}
2)    Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών για την προμήθεια εξοπλισμού ανίχνευσης – αναγνώρισης και δικτυακού εξοπλισμού και για τις ομάδες 1,3,4,5 και 6 με απευθείας ανάθεση {Μαυρομμάτης}
3)    Λειτουργία Υπηρεσιών ΔΕΥΑΧ {Σχετάκης}
4)    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων έτους 2016 {Δήμαρχος}
5)    Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Αντιδημάρχου κ. Πουλιδάκη Γεωργίου για την μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος} 
6)    Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων Δήμου Χανίων στην αποστολή για την αδελφοποίηση της Ένωσης Γονέων Δήμου Χανίων στη Λευκωσία  {Δήμαρχος}
7)    Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης} 
8)    Καθορισμός τέλους στάθμευσης μονίμων κατοίκων {Αλεξανδράκης}
9)    Εφαρμογή μέτρου δημοτικής ενημερότητας {Αλεξανδράκης}
10)    Έγκριση εξώδικης δήλωσης καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγαζόταν το ΚΕΠ της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου {Αλεξανδράκης}
11)    Έγκριση προμήθειας κορνιζών {Αλεξανδράκης}
12)    Έγκριση συμμετοχής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων στη δράση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για παιδιά με τίτλο “Προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουργικότητας – Καλοκαιρινή εκστρατεία 2016” και υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας {Περράκη}
13)    Έγκριση της έκδοσης του ετήσιου τόμου 'ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ” και ορισμός συντακτικής επιτροπής και επιμελητή {Περράκη}
14)    Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για το πολιτικό μνημόσυνο του Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου {Περράκη}
15)    Ορθή επανάληψη των υπ'αριθμ. 87/2016 και 118/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιχορηγήσεων {Περράκη}
16)    Ανάκληση της υπ'αριθμ. 737/2015 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Χανίων με το ΤΕΕ για την “Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου (ηλεκτρονική πλατφόρμα) του κτιριακού αποθέματος Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
17)    Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης φωτιστικών ιστών Δ.Ε. Χανίων {Κεμεσίδης}
18)    Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης CONTRER και Η/Υ κυκλοφορίας {Κεμεσίδης}
19)    Σκοπιμότητα ανάθεσης εργασιών κλαδεμάτων {Κοτζαμιχάλης}
20)    Προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Δήμου Χανίων, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων (ΓΓΙΦ) και του κέντρου ερευνών για θέματα ισότητας (ΚΕΘΙ)  {Φραγκάκης}
21)    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες {Φραγκάκης}
22)    Τουρνουά μπάσκετ αλληλεγγύης Χανίων 2016 {Αδοντάκης}
23)    Συνδιοργάνωση εκδήλωσης κυκλοφοριακής αγωγής {Αδοντάκης}