Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 101 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Ηρακλείου, θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης.

Στο Ηράκλειο, ζητούνται 5 άτομα, για 8μηνη απασχόληση ως Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Σελίδα 36 από 39 ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι : Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210 5192273 και Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 5192598.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για πληροφορίες, ανάλογα με τον
κωδικό θέσης, ως εξής:

1. Για τις θέσεις με κωδικό 206, 207, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219. 225, 226, 230, 234, 235, 247
Αγίας Άννης 70, Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω
Αρμόδιες υπάλληλοι: κ.κ. Πυργιέρη Ανθή και Μαστροκώστα Αικατερίνη
Τηλέφωνα: 210 3492140 και 210 3492235
2. Για τις θέσεις με κωδικό 220, 232, 237
Σταθοπούλου 65,Τ.Κ. 222 20 Μεγαλόπολη
Aρμόδιος υπάλληλος : κ. Παπαντωνίου Αναστάσιος
Τηλέφωνα: 27910 27061– 6947205391
3. Για τις θέσεις με κωδικό 221, 222, 238, 239
Ι. Σταθά 66, Τ.Κ. 305 00Αμφιλοχία
Aρμόδιος υπάλληλος : κ. Βόβλας Θεόδωρος
Τηλέφωνα: 26420 24189 – 6978991389
4. Για τη θέση με κωδικό 223
Μ. Αλεξάνδρου 5, Φέρρες, Τ.Κ. 685 00 Αλεξανδρούπολη
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Κυριαζής Στέλιος
Τηλέφωνα: 25550 24883 – 6932307074
5. Για τη θέση με κωδικό 224
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Τζαμουράνης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 6970960483

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Υπηρεσία μας, στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.