Την Τετάρτη 30-03-2016 και ώρα 19:00 στο ∆ηµαρχείο Αμαρίου θα γίνει τακτική  συνεδρίαση σύµφωνα µε τα άρθρα 67 παρ.4 του Ν.3852/10 µε τα παρακάτω θέµατα:

 1. Έγκριση αγοράς µετοχών από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας  ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Τ.Α. Α.Ε.

 2. Αναµόρφωση προϋπ/σµού για αγορά µετοχών από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  της εταιρίας ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Τ.Α. Α.Ε.

 3. Χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Πολιτιστικό κέντρο ∆ήµου Αµαρίου».

 4. Χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Προστασία Ταµιευτήρα- Αποχετευτικά ∆ίκτυα &  Ε.Ε.Λ. οικισµών Φράγµατος Ποταµών Ρεθύµνης, 2ο Υποέργο: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) του ∆ήµου Αµαρίου».

5. Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016.

6. Kαθορισµός αρδευτικής περιόδου, αριθµός υδρονοµέων τοµέων δράσης και αµοιβής αυτών στο ∆ήµο Αµαρίου για το έτος 2016.

7. Παραχώρηση ∆ηµοτικού κτιρίου Τ.Κ. Βυζαρίου για να στεγασθεί ο Τ.Ο.Ε.Β. Βυζαρίου –Πετροχωρίου – Λαµπιωτών.

 8. Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις (αποκριάτικες εκδηλώσεις 2016).

 9. Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις (κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας).

 10. Έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου.

 11. Έγκριση µετακίνησης Αντιδηµάρχου.

 Ενηµερωτική συζήτηση για το προσφυγικό.