Η Περιφέρεια Κρήτης γνωστοποιεί ότι διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Περιφέρεια Κρήτης».

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας .

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση : http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=217&lang=el#.Vv5A0elJmpo

Η υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του EΣΗΔΗΣ στις ημερομηνίες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

 

04/04/2016

 

04/04/2016

 

25/04/2016

ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ

Ώρα:12.00 π.μ.

 

04/05/2016

ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ

Ώρα:10.00 π.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 2813 400.335).