Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος, προσκαλεί για μετάταξη υπαλλήλους από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. Ενενήντα οκτώ (98) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων από τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να μεταταγούν σε υπηρεσίες του Π.Κ. στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. 

Δικαίωμα αίτησης έχουν:

1. Όλοι οι μόνιμοι και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη. Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα.
2. Οι υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Oι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 να υποβάλλουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Β΄ Προσωπικού, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, τηλ. 28310-77924, e-mail: [email protected] ή [email protected]) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αναλυτικά οι όροι της προκήρυξης