Πλαίσιο Αντίληψης και Συνεργασίας υπέγραψαν η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, το ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Μοιρών, η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο» και ο Δήμος Φαιστού επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία πρόθεσή τους να συνεργασθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά για την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας σε θέματα ψυχικής υγείας.

Το κοινό πλαίσιο δράσης που υπεγράφη προβλέπει:

δράσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ

δράσεις για την υποστήριξη του Κέντρου Ημέρας που λειτουργεί τώρα άτυπα από τις υπηρεσίες του Δήμου και εθελοντές

διαδικασίες διασυνδετικής μεταξύ των μερών, αλλά και με άλλους φορείς (πχ κέντρα ψυχικής υγείας, μονάδες απεξάρτησης, ξενώνες φιλοξενίας, παιδοψυχιατρική κλινική), όπου παραπέμπονται περιστατικά ιδιαίτερου χαρακτήρα με στόχο την εξασφάλιση του θεραπευτικού συνεχούς, σε μια προσπάθεια μείωσης των υποτροπών και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

τη στενή συνεργασία με κοινοτικές, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
δράσεις για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης ως μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

δράσεις για την παροχή εξατομικευμένης ψυχικής υγείας, όπως ιδίως για την κατ' οίκον νοσηλεία και φροντίδα

την ανάπτυξη προγραμμάτων τηλεψυχιατρικής και εναλλακτικών τρόπων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους δημότες που έχουν δυσκολία πρόσβασης στις δομές ψυχικής υγείας

τη συνέργεια για την ανάπτυξη νέων δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

δράσεις για την ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων πρώιμης διάγνωσης των διαταραχών της μνήμης και της κατάθλιψης
νέους τομείς προσφοράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου τρόπου παροχής της φροντίδας για τη ψυχική υγεία

τη διοργάνωση προγραμμάτων για την επανάκτηση των χαμένων  δεξιοτήτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και

την επανένταξη και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση αυτών στο κοινωνικό σύνολο

την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας

τη δημιουργία, ανταλλαγή και προώθηση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού και την ενημέρωση για το ρόλο των φορέων ψυχικής υγείας της περιφέρειας, αλλά και σε θέματα ψυχικής υγείας

την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών σε θέματα ψυχικής υγείας και μεταφοράς τεχνογνωσίας

την πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας

την από κοινού διοργάνωση προγραμμάτων, ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων διάχυσης γνώσης για την προαγωγή και πρόληψη στην ψυχική υγεία

την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας και πρόληψης των ψυχικών διαταραχών σε συνεργασία με στελέχη άλλων τομέων (εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες υγείας, ομάδες υψηλού κινδύνου, κλπ.)

την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

τη σύμπραξη με την υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα

την ανάπτυξη συνεργειών για την εξεύρεση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως:

σε νέα έργα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 ή Horizon 2020

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση

τη διεξαγωγή έρευνας αναγκών και επιδημιολογική έρευνα στον τομέα της ψυχικής υγείας

τη διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας.

Στόχοι του Πλαισίου είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, η προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα και ειδικότερα στο Δήμο Φαιστού.

Για την επίτευξη των παραπάνω δράσεων βάσει των στόχων που έχουν τεθεί στο Πλαίσιο Συνεργασίας:

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει την παροχή ενημερωτικού υλικού, την υποστήριξη για τη διοργάνωση κοινών ημερίδων, εκπαιδευτικών δράσεων, προγραμμάτων για την πλήρη ενημέρωση και κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία, ειδικότερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,  την από κοινού διοργάνωση ή υποστήριξη δράσεων στα πλαίσια της ψυχικής υγείας, την παροχή ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των δράσεων του κοινού πλαισίου δράσεων.  Επίσης, η 7η ΥΠΕ δεσμεύεται να εισηγηθεί θετικά την στήριξη των παραπάνω προγραμμάτων μέσα από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους. 

Το ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Μοιρών διαθέτει τις εγκαταστάσεις, την υλικοτεχνική υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό για τη συμμετοχή στις δράσεις του κοινού πλαισίου δράσης, ενώ υποστηρίζει τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ με τη διάθεση του στελεχειακού δυναμικού για τη διοικητική υποστήριξη αυτής σε στενή συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του (πχ προγραμματισμό των επισκέψεων, των ραντεβού, καταγραφή απαραίτητων στατιστικών στοιχείων), αλλά και με  τη συμμετοχή του ιατρικού προσωπικού. 

Η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο», διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό για τη συμμετοχή στις δράσεις του κοινού πλαισίου δράσης.

Ο Δήμος Φαιστού, διαθέτει μέσω των υπηρεσιών και των κοινωνικών του δομών (Βοήθεια στο σπίτι, Κοινωνική Υπηρεσία) το ανθρώπινο δυναμικό για τη συμμετοχή στις δράσεις του κοινού πλαισίου δράσης, ενώ θα εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης ακινήτων δικαιοδοσίας του για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας.    

Για το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών, την εξειδίκευση και υλοποίηση του κοινού πλαισίου δράσης, αλλά και τη διευθέτηση κάθε σχετικού ζητήματος, θα συσταθεί Συντονιστική Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερους (μέγιστο 2) εκπροσώπους από κάθε φορέα, με έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα. Η συντονιστική αυτή επιτροπή φέρει την ευθύνη για την πρόταση, προς τις διοικήσεις των μερών των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, αλλά και τη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών.

Στα μέρη του παρόντος πλαισίου αντίληψης και συνεργασίας, δύναται να προστεθούν και άλλοι φορείς, οι οποίοι προτίθενται να συμβάλλουν έμπρακτα στην υλοποίηση του κοινού πλαισίου δράσης. Οι όροι και προϋποθέσεις της σύμπραξης των μερών θα καθοριστούν με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των, στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι διαδικασίες για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

Για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων του κοινού πλαισίου δράσης δύνανται να συστήνονται κατά περίπτωση Ομάδες Εργασίας, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση των διοικήσεων των μερών.

Η έλλειψη δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Δήμο Φαιστού και η αδυναμία συστηματικής παρακολούθησης πολλών ασθενών που ζουν μακριά από τις υφιστάμενες δομές ψυχικής υγείας, γεγονός που συντελεί στην επιδείνωση, υποτροπή και την –συνήθως- ακούσια εισαγωγή στην Ψυχιατρική Κλινική, επιβάλλει ως αναγκαιότητα την ενδυνάμωση των συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των φορέων, προκειμένου να ενισχυθεί και να υποβοηθηθεί το έργο της Κινητής Μονάδας Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ.

Εδώ και 3 χρόνια λειτουργεί σε πιλοτική μορφή η Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα του ΠαΓΝΗ που επισκέπτεται κάθε 15 ημέρες το ΚΥ Μοιρών και παρακολουθεί ένα σημαντικό αριθμό ασθενών. Επιπλέον σε συνέργεια με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φαιστού, το «Βοήθεια στο σπίτι», την Εκκλησία και εθελοντές, λειτουργούν άτυπα από διετίας Κέντρο Ημέρας 2 φορές την εβδομάδα, που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και δράση όλων των παραπάνω. Η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει αυτές τις δράσεις, και είναι ώριμο το αίτημα αυτή η πρωτοβουλία και οι αντίστοιχες συνέργειες και συνεργασίες να ενισχυθούν και να λάβουν ένα πιο μόνιμο και οργανικό χαρακτήρα.

Η αρχή της ανταποκριτικότητας, ως μία από τις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, βασίζεται στη συνεργασία με τις ιατροκοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο για τη διείσδυση του δικτύου υπηρεσιών στην κοινότητα και στην εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές.

Η δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας θα επιτρέψει την εξειδίκευση των κοινών στόχων και την επικέντρωση στην υλοποίησή τους με την παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων προς τη διοίκηση των συμπραττόντων μερών.