Μετά την κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) κάθε Δήμου σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 49/2015) και την έγκρισή τους από τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια, η Περιφέρεια προχώρησε στην ενσωμάτωση των ΤΣΔΑ στον ΠΕΣΔΑΚ 2013. Με την ενσωμάτωση των ΤΣΔΑ οι στόχοι του ΠΕΣΔΑΚ αναπροσδιορίζονται επιφέροντας μικρές και βελτιωτικές αλλαγές στο σχεδιασμό χωρίς να επηρεάζεται η φιλοσοφία, τα προγράμματα και οι δράσεις του ΠΕΣΔΑΚ και χωρίς σημαντικές και ουσιαστικές επιπτώσεις στη δυναμικότητα, την τεχνολογία και τη χωροθέτηση των ήδη προβλεπόμενων έργων – μονάδων του ΠΕΣΔΑΚ 2013.

Το νέο σχέδιο του ΠΕΣΔΑΚ μετά την ενσωμάτωση, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις σχετικές γνωμοδοτήσεις και από σήμερα τίθεται σε διαβούλευση για απόψεις και παρατηρήσεις από όλους τους Φορείς, Υπηρεσίες και κοινό της Κρήτης, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».

Λόγω του επείγοντος του θέματος παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, με  αποστολή της σχετικής αλληλογραφίας σας, ηλεκτρονικά, στα παρακάτω emails: 

[email protected] και [email protected]        

Τηλ. επικοινωνίας 2813400249, γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Νίκου Καλογερή. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ενημέρωση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και έγκριση του σχεδίου από το Περιφερειακό Συμβούλιο.