Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από τις 22 Απριλίου και μέχρι τις 6 Μαίου, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την σύσταση φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΣΑ) υπο τον τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας»

Σε ότι αφορά στην Κρήτη, τα σημαντικότερα σημεία του νομοσχεδίου αφορούν στην σύσταση έως και τριών φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Όμως με το άρθρο 16 εξαιρείται από την διαδικασία η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερέων Αποβλήτων νομού Χανίων, καθώς στο άρθρο αναγράφονται τα εξής:

«Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες που είχαν συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 και λειτουργούν έκτοτε, εφόσον πρόκειται για εταιρίες που διαχειρίζονται τα στερεά απόβλητα του συνόλου μιας περιφέρειας ή του συνόλου ενός νομού. Για τις εταιρίες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες για αυτές διατάξεις, εντός όμως αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό τους, ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του άρθρου 3, οι δε αρμοδιότητες, λειτουργία, ασυμβίβαστα και ευθύνες των οργάνων τους να ορίζονται κατά ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 6 έως 10. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει πρόστιμο 5.000 ευρώ ημερησίως, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Συντονιστή, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της ανώνυμης εταιρίας.»

Το πλήρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους φορείς ΔΙ.Σ.Α.

Η δημόσια διαβούλευση για τα άρθρα του νομοσχεδίου