Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17:55 στη Λότζια (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 50 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

      Προτάσεις – Ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων.   

1.    Ενημέρωση – Παράσταση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ηρακλείου. 
2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» (απόφαση 226/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
3.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το συνεχιζόμενο έργο «Ανάδειξη οικισμού Προφήτη Ηλία – Ανακατασκευή δρόμων οικισμού περιοχής εκκλησίας Προφήτη Ηλία» (απόφαση 229/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
4.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια μικρού πυροσβεστικού οχήματος για πυροπροστασία (απόφαση 232/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για συμπληρωματικές εργασίες στην πλατεία Κορνάρου (απόφαση 233/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την αποζημίωση ιδιοκτητών στην περιοχή της Κηπούπολης της πόλεως Ηρακλείου, σύμφωνα με την με αρ. 21/1986 πράξη προσκυρώσεως, ρυμοτομήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως  (απόφαση 234/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
7.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 235/2016, σε Ορθή Επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής). 
8.    Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο του 2016 (απόφαση 236/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
9.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας (έκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας).  
10.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του προσώπων. 
11.    Διακανονισμός οφειλών δημοτών. 
12.     Επιστροφή χρημάτων. 
13.    Έγκριση εκλογής Προέδρου και Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε σώμα - αποφάσεις 1/2016 και 2/2016 Δ.Σ. Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.). 
14.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου αυτεπιστασίας «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών και Ενετικών Τειχών». 
15.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση κτιρίου στον οικισμό Αγίου Μύρωνα». 
16.    Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου Loggia  και αναβάθμιση κλιματισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου».  
17.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής και Παραλαβής για χρήση τμήματος του έργου «Διαμόρφωση βορείου τμήματος πλατείας Κορνάρου στην Παλιά πόλη Ηρακλείου Κρήτης με κωδικό ΟΠΣ 375897».  
18.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού». 
19.    Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων δήμου Ηρακλείου». 
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στον κοινόχρηστο χώρο Προμαχώνα Σαμπιονάρα (οδός Δούκος Μποφώρ).
21.    Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών πληροφοριακών πινακίδων ονοματοθεσίας οδών. 
22.     Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2015 έως 31/12/2015. 
23.    Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2015 έως 31/12/2015. 
24.    Απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016. 
25.    Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Β’ Δόση 2016). 
26.    Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης. 
27.    Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης. 
28.    Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014- 2020 στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου.  
29.    Αίτημα για έγκριση κατανομής της χρηματοδότησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) προς τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) .   
30.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. (απόφαση 114/2016 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.)
31.    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Βαρδαβά Κωνσταντίνου στην Αθήνα. 
32.    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη στην Αθήνα. 
33.     Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης σε σχέση με την μετάβαση του Δήμαρχου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Αθήνα. 
34.     Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης σε σχέση με την μετάβαση του Δήμαρχου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Κύπρο. 
35.    Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης σε σχέση με την μετάβαση της  Αντιδημάρχου κ. Αριστέας Πλεύρη στην Κύπρο. 
36.    Έγκριση απομάκρυνσης δένδρων.  
37.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων. 

39.    
40.    Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων κίνησης. 
41.    Προμήθεια πέντε απορριμματοφόρων 16 κυβικών m3. 
42.    Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 – 3 τόνων μικτού φορτίου. 
43.    Προμήθεια υλικών συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών . 
44.    Έκπτωση υποψήφιου εκμισθωτή αγροτικού ακινήτου (Μετόχι Γρυλλιωνάκη). 
45.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Δημιουργία ιστοσελίδας για το τμήμα Τουρισμού». 
46.    Έγκριση υποβολής στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg Europe «2014 – 2020» με τίτλο έργου «Χρήση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και έξυπνες στρατηγικές λύσεις για την διαχείριση ροών και μεταβατικών χώρων μεταξύ  λιμανιών και πόλης» και ακρωνύμιο PORTHARBORSMART.  
47.    Προμήθεια αντιτύπων βιβλίου αφιερωμένο στο Φώτη Κόντογλου. 
48.    Τέλεση μνημόσυνου 62 Μαρτύρων. 
49.    Μεταβολές στις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών. 
50.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2016.