Το νέο νομοθετικό κείμενο που επιδιώκει να στηρίξει την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας στο επόμενο διάστημα προβλέπει οκτώ κατηγορίες ενισχύσεων

Το Νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο που έδωσε για δημόσια διαβούλευση μέχρι σήμερα 16/5 το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δίνει παροχή φοροαπαλλαγών και έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις.

Το νέο νομοθετικό κείμενο που επιδιώκει να στηρίξει την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας στο επόμενο διάστημα προβλέπει οκτώ κατηγορίες ενισχύσεων: 

1.    Ενισχύσεις που αφορούν τον μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Προβλέπει συγκεκριμένα ότι όσον αφορά υγιείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν γρήγορα και με ελάχιστα κριτήρια στις διατάξεις του νόμου ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής για δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων ή μεταχειρισμένων υπό προϋποθέσεις μηχανημάτων. Επίσης επιδοτούνται και τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων.

2.    Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια με φορολογική απαλλαγή. 

Όσες επενδύσεις υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές (ορεινές και «μειονεκτικές περιοχές) έχουν φοροαπαλλαγή, επιχορήγηση, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. 

3.    Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι επενδύσεις τους επιχορηγούνται με 70%, έχουν φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. 

4.    Επενδύσεις καινοτόμες. 

Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις η επιχορήγηση φθάνει το 70% του ποσοστού της επένδυσης, προβλέπονται φοροαπαλλαγές, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

5.    Συνέργειες και δικτυώσεις. 

Σε αυτή την περίπτωση δικαιούχοι είναι σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης, που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και κοινών δράσεων. Τα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. 

6.    Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – ταμεία συμμετοχών. 

Στόχος είναι η σύσταση και συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε Ταμεία Συμμετοχών. Το Δημόσιο επενδύει σε Ταμείο Συμμετοχών με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων. Στη συνέχεια ο διαχειριστής των Ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα. Οι επιδιώξεις του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση εξαιρετικά δυναμικών υφισταμένων επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 ως 500 εργαζομένους.

7.    Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια (clusters). 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 10 φορέων ανά Περιφέρεια και σε συνεργασία με πανεπιστημιακό ίδρυμα, προκειμένου να προτείνουν επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περιοχή και σε κλάδο. 

8.    Μεγάλες επενδύσεις. 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας ανά 1 εκατ. επιλέξιμου κόστους επένδυσης θα έχουν σταθερό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για 12 χρόνια και σε περίπτωση μείωσης αυτός θα μειώνεται. Επίσης θα αδειοδοτούνται με τη διαδικασία fast track.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ & ΕΒΕΠ κ. Β. Κορκίδης, επεσήμανε:

«Στις σημερινές, δυσχερείς συνθήκες για την οικονομία και την κοινωνία, οι στρατηγικές επενδύσεις αποτελούν κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης και σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ τάσσεται θετικά σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, η οποία κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των κινήτρων των Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Με γνώμονα το γεγονός ότι ο Νόμος θα πρέπει να υπηρετεί το αναπτυξιακό και επενδυτικό μοντέλο, θεωρούμε ότι αποτελεί τον κρισιμότατο παράγοντα, στη διεθνή και Ελληνική επενδυτική κοινότητα, για ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών για την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, δικτύων και τελικά υπηρεσιών για τους πολίτες, αλλά και θέσεων εργασίας….».