Δεκάδες Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ της τοπικής αυτοδίοικησης στην Κρήτη δεν έχουν υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία τους για το α' τρίμηνο του 2016.

Τα Νομικά Πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στατιστικά δελτία του µηνός Μαρτίου 2016 (εάν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) ή του α’ τριµήνου 2016 (εάν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ), στη βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών

Η προθεσμία έχεθ παρέλθει και πλέον δίνεται παράταση υποβολής των στοιχείων το αργότερο μέχρι τις 27 Μαΐου.

Δείτε τα Ν.Π. στην Κρήτη που δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται