Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 23/05/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης. 

Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού – Τροπ/ση Τεχνικού Προγράμματος & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση της με αριθμ. 154/2016 Απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ περί αναμόρφωσης και τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2016 για τη διαχείριση της υπηρεσίας άρδευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 3ο: Έγκριση της με αριθμ. 156/2016 Απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ περί σύναψης σύμβασης χρησιδανείου Δήμου Πλατανιά - ΔΕΥΑΒΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 4ο: Ανάκληση της με αριθμ. 115/2015 Απόφασης ΔΣ με θέμα: Αποδοχή μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με ΑΔΑ 7ΙΥ1ΩΞ5-Ε9Ι και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για το έργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τ.Κ. Πλατανιά» προϋπολογισμού 7.200,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του 30-7322.006 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο:  Ανάκληση της με αριθμ. 140/2016 περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ «ΚΥΔΩΝΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ” και λήψη νέας περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κολυμβαρίου στον σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων & Φίλων Θάλασσας Δήμου Πλατανιά «ΔΙΚΤΥΝΝΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση διενέργειας Προμηθειών
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Δαπάνες στα πλαίσια φιλοξενίας κατά τις εργασίες και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Αλυγιζάκη Ζαχαρία του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Φραγκεδάκη Νίκη του Σάββα, κάτοικο Πατελαρίου της Τ.Κ Βρυσών Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μυλωνάκη Στέφανο του Αποστόλου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά