Το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει ότι η οδός Κράπης στην περιοχή του Πόρου θα μονοδρομηθεί μόνο για το τμήμα της που διέρχεται έμπροσθεν του σχολικού συγκροτήματος, με είσοδο από την οδό Κομνηνών και έξοδο από την οδό Αργυροκάστρου. 

 Η πράξη αυτή θα εφαρμοστεί βάσει της με αριθμό 659/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και της με αριθμό 2575/15/07-04-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.