Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ανακοίνωσε την κάλυψη δεκατεσσάρων θέσεων υδρονομέων άρδευσης, για τα παρακάτω αναφερόμενα δημοτικά διαμερίσματα, η οποία θα υλοποιηθεί με την αντίστοιχη πρόσληψη δεκατεσσάρων εργαζομένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δικαιολογητικά

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της Επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Δ/νση Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά Ηράκλειο).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης στον τοπικό τύπο και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, η οποία και θα δημοσιευτεί μετά την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και την έγκριση πρόσληψης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Δείτε εδώ την προκήρυξη