Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, υπενθυμίζουμε τις οδηγίες που είναι σε ισχύ για

α) την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου,
β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους εργοδότες,
γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας,
δ) τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από τις κατά τόπους υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε ( ΚΕ.Π.Ε.Κ ΚΑΙ Τμήματα) και ε) την υποχρέωση άμεσης ανταπόκρισης τους στις περιπτώσεις σχετικών καταγγελιών των εργαζομένων ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Συγκεκριμένα:
-Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα ( πχ σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα ( πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση.
Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης και, όπου δεν προβλέπεται η απασχόληση γιατρού εργασίας , με ιατρική βεβαίωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο εργαζόμενος.
-Υπενθυμίζεται η υποχρέωση του εργοδότη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μεταξύ άλλων, για την γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση οργανωτικών μέτρων που θα μειώσουν την θερμική καταπόνηση, οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών, ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζομένους, χορήγηση στους εργαζομένους των κατάλληλων μέτρων ατομικής προστασίας.
-Τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους εργοδότες αφορούν σε μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας και σε παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτηρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και στη διαμόρφωση του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου.
-Τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα αφορούν κυρίως στη χορήγηση διαλλειμάτων κατάλληλης διάρκειας και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τον χώρο ανάπαυσης για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα, την παροχή πόσιμου νερού σε θερμοκρασία 10ο – 15ο C, τον προγραμματισμό των εργασιών και τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας. ειδικότερα δε για τις υπαίθριες εργασίες προβλέπεται επιπλέον η χορήγηση και η χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, ή διαμόρφωση σκιερού μέρους για τα διαλλείματα, η κατασκευή στεγάστρων και ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται στις ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.
- Επισημαίνουμε περαιτέρω, τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν βάσει των ΣΣΕ,

Όπως:
α) την ισχύουσα διάταξη των ΣΣΕ Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων όλης της χώρας, βάσει της οποίας οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περίπτωση καύσωνα, όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει του 38ο C υπό σκιά, ενώ το ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή,

β) την ισχύουσα διάταξη της ΣΣΕ για τους εργαζομένους σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες ( μεταλλουργικές) Ν. Πειραιά – Αττικής και Νήσων, βάσει της οποίας όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 36ο και 37ο C διακόπτονται οι εργασίες μεταξύ 14:00 έως 18:00, και όταν δίνει 38ο C και πάνω , το ωράριο εργασίας είναι μεταξύ 07:00 έως 13:00, χωρίς καμία περικοπή του ημερομισθίου, η δε διακοπή ωραρίου θα ισχύει μέχρι και τις 19:00

γ)την ισχύουσα διάταξη της ΣΣΕ για τους εξωτερικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν δίκυκλο ( διανομείς - courier) σε επιχειρήσεις εκδόσεων και βιβλιοχαρτοπωλείων, βάσει της οποίας δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα ( 38ο C και άνω).

-Σημαντικός είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατείνουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε όλους τους εργασιακού χώρους και ιδίως στους πλέον επιβαρυμένους από θερμική άποψη, όπως πχ στους υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς χώρους ( πχ οικοδομές, οδικά ή άλλα έργα, αγροτικές εργασίες ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.α) στους στεγασμένους με ειδική παραγωγική δραστηριότητα ( πχ χυτήρια, υαλουργίες, κεραμοποιία, μεταλλουργίες, εκκοκκιστήρια, κλωστοϋφαντουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες κλπ), σε χειρωνακτικές εργασίες ( πχ χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις μεταφορές , οικοδομές κλπ)

-Επισημαίνουμε ότι τα σωματεία ή και η επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας έχουν το δικαίωμα διαβούλευσης με τον εργοδότη και υπογραφής συλλογικών συμφωνιών, με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας και το γιατρό εργασίας.