Κατεπείγουσα Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε την Παρασκευή 28 Μαΐου 2016 ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς με την οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακυρώσει την παραχώρηση του Ελληνικού από το ΤΑΥΠΕΔ στη Lamda Development Α.Ε. λόγω παραβίασης διατάξεων του δικαίου της Ε.Ε..

Όπως επισημαίνει στην Γραπτή του Ερώτηση ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής «σύμφωνα με μελέτες εμπειρογνωμόνων, η παραχώρηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ στη Lamda Development Α.Ε., παραβιάζει το δίκαιο της Ε.Ε. και ειδικότερα:  

1.Το άρθρο 107 ΣΛΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

2.Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ που αναδεικνύει τα λιβάδια Posidonia oceanica ως οικότοπο προτεραιότητας και τη Συνθήκη της Βαρκελώνης που αναφέρει την Posidonia oceanica ως κινδυνεύον είδος.

3.Την Οδηγία 2001/42/ΕΚ αφού πριν την έκδοση του Νόμου 4062/2012 για την αξιοποίηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, δεν τηρήθηκαν η διαδικασία και τα προαπαιτούμενα της Οδηγίας αυτής.

4.Τη διεθνή σύμβαση του Aarchus (Πρόσβαση σε Πληροφορίες, Συμμετοχή κοινού στη Λήψη Αποφάσεων, Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά θέματα).

5.Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας για την προώθηση προστασίας των τοπίων, τη διαχείριση και το σχεδιασμό τους».

Και η Ερώτηση συνεχίζει: «Παρά τις παραπάνω παραβιάσεις του δικαίου της Ε.Ε. και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, η ολοκλήρωση της εν λόγω παραχώρησης επισπεύδεται ενόψει της Απόφασης του Eurogroup της 25/5/2016». 

Για το λόγο αυτό ο Νότης Μαριάς ρωτάει την Επιτροπή ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, «ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να τηρηθεί το δίκαιο της Ε.Ε. και να ακυρωθεί συνακόλουθα η παραχώρηση του Ελληνικού από το ΤΑΥΠΕΔ στη Lamda Development Α.Ε. αφού παραβιάζεται κατά τα άνω το δίκαιο της Ε.Ε;».