Στην Περιφέρεια Κρήτης παραπέμπει ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γ. Μαγκριώτης, αναφορικά με το αίτημα για την βελτίωση του οδικού άξονα Ηρακλείου - Μοιρών.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στην αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τις προτάσεις του Τοπικου Συμβουλίου Δαφνών για , ο κ.Μαγκριώτης αναφέρει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεδία, η Γεν.Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ, δεν είναι αρμόδια για τη βελτίωση-συντήρηση και αποκατάσταση του εθνικού ή άλλου οδικού δικτύου, πλην των οδών που αναφέρονται στην από 20/3/2007 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το οδικό δίκτυο Ηράκλειο-Μοίρες.

Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στις Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας Κρήτης.

Το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ μπορεί να διαθέσει επικουρικά και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών, έκτακτες χρηματοδοτήσεις από πόρους της ΤΕΟ ΑΕ και εντός των υφιστάμενων οικονομικών δυνατοτήτων. Με την από 5/4/2011 απόφαση Υπ.ΥΠΟΜΕΔΙ εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 200.000 ευρώ για τη συντήρηση-βελτίωση του Εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Κρήτης.

Επιπλέον, το Υπ.ΥΠΟΜΕΔΙ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, υλοποιεί τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
- Στα πλαίσια του έργου "Βαρυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις του ΒΟΑΚ" προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 36 θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας.
- Στα πλαίσια του έργου "Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε 6 υφιστάμενα τεχνικά στο Βόρειο Οδικό Άξονα" προϋπολογισμού 5.400.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός του 2011, υλοποιούνται επεμβάσεις σε 6 τεχνικά (Γέφυρες, Παντάνασσα, Παλαικάστρου, Καρτερού, Γερανίου και Πετρέ καθώς και στη Σήραγγα Βραχασίου).
- Στα πλαίσια του έργου "Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στους άξονες: α) Ηράκλειο-Ρέθυμνο και β) Χανιά-Αεροδρόμιο", προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 19 θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας.

Επίσης, σε σχετικό έγγραφό της η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τον κ.Στρατάκη ότι:
- Στο τμήμα από Εσταυρωμένο μέχρι ισόπεδο κόμβο Γουρνών υπάρχει εγκατεστημένη εργολαβία για την υλοποίηση εγκεκριμένης οριστικής μελέτης οδοποιίας (με διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας τύπου new jersey) και την ταυτόχρονη κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου Γουρνών.
- Με την ως άνω εργολαβία προβλέπεται επίσης ο ηλεκτροφωτισμός του τμήματος από Εσταυρωμένο μέχρι ισόπεδο κόμβο Γουρνών.
Ομοίως προβλέπεται και η εγκατάσταση υποδομής φωτεινής σηματοδότησης στον ισόπεδο κόμβο προς Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στον ισόπεδο κόμβο Γουρνών καθώς επίσης και η επαναδιαγράμμιση (φρεσκάρισμα οριζόντιας σήμανσης) του κόμβου προς Δαφνές (Σταυρακιανή Καμάρα).
- Για το υπόλοιπο τμήμα από ισόπεδο κόμβο Γουρνών μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Σταυρακίων απαιτείται η διάθεση πίστωσης 20.000.000 ευρώ περίπου και εν συνεχεία η δημοπράτηση του έργου για την ολοκλήρωση της υλοποίησης της αρχικής μελέτης με την ταυτόχρονη κατασκευή των απαραίτητων ισόπεδων κυκλικών κόμβων Γουρνών, Αθανάτων, Δαφνών (Σταυρακιανή Καμάρα) και Σταυρακίων. Ήδη άρχισε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η διαδικασία ένταξης του παραπάνω έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ειδικότερα για το σημείο του ισόπεδου κόμβου Γουρνών, η Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εκτιμά ότι το επίπεδο κυκλοφορίας στην περιοχή θα αντιμετωπιστεί οριστικά μόνο με την ολοκλήρωση υλοποίησης της μελέτης οδοποιϊας "Ηράκλειο-Ι.Κ. Σταυρακίων" για την οποία εκκρεμούν διαθέσεις πιστώσεων από το 2006. 
Οι εργασίες στοιχειώδους συντήρησης (επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος, πρόσθετη σήμανση) έχουν προγραμματιστεί και βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου "Συντήρηση βελτίωση του ΕΟΔ αρμ.ΔΕΣΕ Κρήτης" προϋπολογισμού 200.000 ευρώ από πόρους της ΤΕΟ ΑΕ (2011) που εγκρίθηκε με την αρ.Δ3β/51/3-Η/5-4-2011 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ.
Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού δεν δύναται να υλοποιηθεί λόγω ένταξής της στις εργασίες που προβλέπονται από τη προαναφερόμενη μελέτη οδοποιϊας.
Οι εν λόγω εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν μετά την έγκριση εκτέλεσης του παραπάνω έργου με αυτεπιστασία της υπηρεσίας.
Τέλος, η Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων υπενθυμίζει παρελθούσες εκκρεμότητες διάθεσης πιστώσεων του ΠΔΕ οικονομικού προγραμματισμού έτους 2010 ύψους 1.000.000 ευρώ και έτους 2011 ύψους 2.000.000, που αφορούν εργασίες στοιχειώδους συντήρησης για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμ.ΔΕΣΕ Κρήτης.