Στις  21/6/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί  τακτική  συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, με τα  παρακάτω  θέματα:

Ψήφιση πιστώσεων της 2ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016.

Αναπροσαρμογή ενοικίου του ΚΔΑΠ Νέας Ανατολής.

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για τη Μουσική Σχολή και Εικαστικό εργαστήρι , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ορισμός νομίμου εκπροσώπου για τις Δομές ΚΗΦΗ.

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Δομών  ΚΔΑΠ .

Υποβολή πρότασης ένταξης στην δράση 9.iv3 ΚΗΦΗ και ορισμός νομίμου υπευθύνου.

Σχέδιο απόφασης εκτέλεσης της παραπάνω δράσης-έργου με ίδια μέσα

Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων –υπηρεσιών της «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.