Ξεκινά η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων για μία θέση, μέσω ΑΣΕΠ, μεταξύ των 30 θέσεων εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου που θα είναι 8μηνης διάρκειας.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στο κτίριο της οδού Ανδρόγεω από την Τετάρτη 20 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 ενώ πλέον έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι συμβασιούχοι ήταν απασχολούμενοι επί 24 μήνες όπως ισχύει πλέον από το σχέδιο Καλλικράτηςκάτι που σημαίνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου, Ανδρόγεως 2, 5ος όροφος, Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Κων/ντίας Βοργιά (τηλ. επικοινωνίας: 2810399160).

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ