Στα 12,747 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2011, έναντι στόχου 10,374 δισ. ευρώ και ελλείμματος 9,997 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.


Αυτό προκύπτει, όπως δημοσιεύει η real.gr, από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών και δείχνουν ότι τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το α’ εξάμηνο (Τακτικός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), υστερούν έναντι του στόχου κατά 3,016 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 644 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21,818 δισ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 κατά 8,3%.

Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο εξαμήνου, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων, στη μη απόδοση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, του δικαιώματος του Δημοσίου επί των προνομιούχων μετοχών (10%), λόγω της μετάθεσης των Γενικών Συνελεύσεων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων, λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Σε ό,τι αφορά στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι αυξημένα κατά 87,7% ή κατά 337 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα,  ότι η υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο β’ εξάμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 8,8% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

- στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1, 277 δισ ευρώ

- στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1,280 δισ. ευρώ,

- στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 348 εκατ. ευρώ και

- στα νοσοκομεία κατά 935 εκατ. ευρώ (506 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 429 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,5% ή κατά 1,111 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (στον ΟΓΑ κατά 371 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 867 εκατ. ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 348 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 506 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν μείωση κατά 42,3% ή 1,563 δισ. ευρώ γεγονός που αντισταθμίζει την υπέρβαση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού.